DEMSO – SPOJ

Đề bài:

Thuật toán:

 • Bài này sử dụng phương pháp đệ quy có nhớ
 • (thuật toán đang cập nhập)

Bạn có thể đọc code để hiểu rõ hơn.

Code:

Pascal

const
 fi='';
 fo='';
 maxn=20;
var
 a,b,tg1,tg2 : int64;
 aa : array[1..maxn] of longint;
 i,j,n,k,d : longint;
 f : array[0..maxn,0..maxn,0..maxn,false..true,false..true] of int64; 
procedure swap(var x,y : longint);
 var tg : longint;
 begin
  tg:=x;x:=y;y:=tg;
 end;
procedure chuanbi(x : int64; var n : longint);
 var i,j : longint;
 begin
  n := 0;
  while x>0 do
   begin
    inc(n); aa[n] := x mod 10;
    x := x div 10;
   end;
  i:=1; j:=n;
  while (i<j) do
   begin
    swap(aa[i],aa[j]);
    inc(i);dec(j);
   end;
 end;
function tinh(i,tr,sl : longint; big0, small :boolean) : int64;
 var j,tg : longint;
   dem : int64;
 begin
  if f[i,tr,sl,big0,small] > -1 then exit(f[i,tr,sl,big0,small]);
  if i>n then
   if (sl<=k) and (small) then exit(1) else exit(0);
  dem := 0;
  if not small then
   begin
    for j := 0 to aa[i] do
     begin
      if big0 then tg := sl + ord(abs(j-tr)<=d) else tg := 0;
      dem := dem + tinh(i+1,j,tg,big0 or (j>0),small or (j<aa[i]));
     end;
   end
   else
   begin
    for j := 0 to 9 do
     begin
      if big0 then tg := sl + ord(abs(j-tr)<=d) else tg := 0;
      dem := dem + tinh(i+1,j,tg,big0 or (j>0),small or (j<aa[i]));
     end;
   end;
  f[i,tr,sl,big0,small] := dem;
  exit(dem);
 end;
begin
 assign(input,fi);reset(input);
 assigN(output,fo);rewrite(output);
 
 readln(a,b,d,k);
 
 chuanbi(a, n);
 
 fillchar(f,sizeof(f),255);
 tg1 := tinh(1,0,0,false,false);
 
 chuanbI(b+1, n);
 
 fillchar(f,sizeof(f),255);
 tg2 := tinh(1,0,0,false,false);
 
 writeln(tg2-tg1);
 
 close(input);close(output);
end.

C++

#include <bits/stdc++.h>
#define FORE(i, a, b) for(int i = a; i <= b; i++)
#define FORD(i, a, b) for(int i = a; i >= b; i--)
#define FOR(i, a, b) for(int i = a; i < b; i++)
const int MAXN = 1e5 * 5;
const int INF = 1e9 + 7;
 
using namespace std;
 
long long l, r, D, K, n;
long long f[20][10][20][2][2];
int a[20];
 
bool check(long long x)
{
  bool ans = 1;
  int top = 0;
  int tmp = x;
  while (tmp){
    a[++top] = tmp % 10;
    tmp /= 10;
  }
  reverse(a + 1, a + top + 1);
  int dem = 0;
  FORE(i, 2, top) if (abs(a[i] - a[i - 1]) <= D) dem++;
  //if (x == 103) cout << dem<<" "<<K<<"??"<<endl;
  return (dem <= K);
}
 
long long trau()
{
  long long ans = 0;
  FORE(i, l, r) if (check(i)) ans++;
  cout << ans << endl;
  return 0;
}
long long duyet(int i, int dig, int worse, bool ok, bool greater0)
{
  if (i > n){
    return (worse <= K && greater0 > 0);
  }
  if (f[i][dig][worse][ok][greater0] > -1) return f[i][dig][worse][ok][greater0];
 
  long long ans = 0;
  if (i == 1){
    FORE(x, 0, a[i]) ans += duyet(i + 1, x, worse, ok | (x < a[i]), (x > 0));
  } else {
    int last = 9;
    if (ok == 0) last = a[i];
    int wnext;
    //if (i == 3) cout << last << "??"<<endl;
    FORE(x, 0, last) {
      if (greater0 == 0) wnext = worse; else wnext = worse + (abs(x - dig) <= D);
      //if (last == 3) cout << x<< ' '<<dig<<" "<<wnext<<endl;
      ans += duyet(i + 1, x, wnext, ok | (x < a[i]), greater0 | (x > 0));
    }
  }
  f[i][dig][worse][ok][greater0] = ans;
  return ans;
}
 
int main()
{
  ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);
  #ifndef ONLINE_JUDGE
  freopen("DEMSO.inp", "r", stdin);
  freopen("DEMSO.out", "w", stdout);
  #endif //MIKELHPDATKE
  cin >> l >> r >> D >> K;
  //trau();
 
  long long tmp = r, top = 0;
  while (tmp){
    a[++top] = tmp % 10;
    tmp /= 10;
  }
  reverse(a + 1, a + top + 1); n = top;
  memset(f, -1, sizeof(f));
 
  long long ans = duyet(1, 0, 0, 0, 0);
  // cout << ans << endl;
 
  tmp = l - 1, top = 0;
  while (tmp){
    a[++top] = tmp % 10;
    tmp /= 10;
  }
  reverse(a + 1, a + top + 1); n = top;
  memset(f, -1, sizeof(f));
  if (l - 1 == 0) cout << ans;
  else{
    ans -= duyet(1, 0, 0, 0, 0);
    cout << ans;
  }
  //cout<<check(103)<<endl;
  return 0;
}

QBSEQ – SPOJ

Đề bài:

Thuật toán:

 • Gọi F[i][j] là độ dài dãy con dài nhất của dãy A[1..i] có tổng các phần tử chia k dư j.

Các bạn có thể tham khảo thuật toán chi tiết ở trang 162 quyển “Giải thuật và lập trình” của thầy Lê Minh Hoàng.

Code:

uses math;
const
 fi='';
 fo='';
 maxn=1000;
 maxk=50;
var
 f : array[0..maxn,0..maxk] of longint;
 a : array[1..maxn] of longint;
 i,j,n,k : longint;
procedure enter;
 begin
  assign(input,fI);reset(input);
  readln(n,k);
  for i:=1 to n do read(a[i]);
  close(input);
 end;
function calc ( x,y : longint) : longint;
 var tg : longint;
 begin
  tg := (x-y) mod k ;
  if tg<0 then tg := tg+k;
  exit(tg);
 end;
procedure solve;
 begin
  for i:=0 to n do
   for j:=0 to k-1 do
    f[i,j] := -maxn*maxn;
  f[0,0] := 0;
  for i:=1 to n do
   for j:=0 to k-1 do
    f[i,j] := max(f[i-1,j],f[i-1,calc(j,a[i])] +1);
 end;
procedure print;
 begin
  assign(output,fo);rewrite(output);
  writeln(f[n,0]);
  close(output);
 end;
begin
 enter;
 solve;
 print;
end.

DHFRBUS – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/DHFRBUS/

Thuật toán:

 • Sử dụng thuật toán tìm đường đi ngắn nhất dijkstra.
 • Gọi d[u,x] là quãng đường ngắn nhất đi từ s đến u khi dùng x vé xe miến phí
 • Kết quả là d[t,k].

Code:

{$inline on}
 
const  fi   ='';
    fo   ='';
    maxN  =trunc(1e5)*2;
    maxM  =trunc(1e5)*10;
    maxK  =5;
    oo    =2*trunc(1e12);
type  Tadj  =record
        v,w,link:int64;
    end;
 
    THeap  =record
        v1,v2:int64;
    end;
 
    Arr1  =array[0..maxN] of int64;
    Arr2  =array[0..maxM] of Tadj;
    Arr4  =array[0..maxN*maxK] of THeap;
    Arr5  =array[0..maxN,0..maxK] of int64;
 
var   n, m, k :longint;
    Adj   :arr2;
    Head  :arr1;
    s, t  :longint;
    d    :arr5;
    Pos   :arr5;
    H    :arr4;
    nHeap  :longint;
    c    :longint;
//heapmin;
procedure hv(var a, b:int64);
var   tg   :int64;
begin
    tg:=a;a:=b;b:=tg;
end;
 
procedure UpHeap(i:longint);
begin
 
    if (i<=1) or (d[H[i div 2].v1,H[i div 2].v2]<=d[H[i].v1,H[i].v2]) then exit;
    hv(Pos[H[i div 2].v1,H[i div 2].v2],Pos[H[i].v1,H[i].v2]);
    hv(H[i div 2].v1,H[i].v1);
    hv(H[i div 2].v2,H[i].v2);
    UpHeap(i div 2);
end;
 
procedure DownHeap(i:longint);
var   j :longint;
begin
    j:=i*2;
    if j>nHeap then exit;
    if (j<nheap) and (d[H[j+1].v1,H[j+1].v2]<d[H[j].v1,H[j].v2]) then inc(j);
    if d[H[i].v1,H[i].v2]<=d[H[j].v1,H[j].v2] then exit;
    hv(Pos[H[i].v1,H[i].v2],Pos[H[j].v1,H[j].v2]);
    hv(H[i].v1,H[j].v1);
    hv(H[i].v2,H[j].v2);
    DownHeap(j);
end;
 
procedure Update(u,x:longint);
var   p :longint;
begin
    p:=pos[u,x];
    if p=0 then
        begin
            inc(nHeap);
            H[nheap].v1:=u;
            H[nheap].v2:=x;
            Pos[u,x]:=nHeap;
            p:=nHeap;
        end;
    UpHeap(p);
end;
 
procedure GetMin(var u, x:longint);
begin
    if nheap=0 then
        begin
            u:=0;x:=0;
            exit;
        end;
    u:=H[1].v1;x:=H[1].v2;
    H[1].v1:=H[nHeap].v1;
    H[1].v2:=H[nheap].v2;
    Pos[H[1].v1,H[1].v2]:=1;
    dec(nHeap);
    downHeap(1);
end;
 
procedure Dijkstra;
var   i, v, w   :int64;
    ans   :int64;
    u   ,x :longint;
begin
    fillchar(pos,n,0);
    for u:=1 to n do
        for x:=0 to k do d[u,x]:=oo;
    nHeap:=0;
    d[s,0]:=0;
    Update(s,0);
    repeat
        GetMin(u,x);
        i:=head[u];
        if u=0 then exit;
        while i<>0 do
        begin
            v:=adj[i].v;
            w:=adj[i].w;
            if d[v,x]>d[u,x]+w then
            begin
                d[v,x]:=d[u,x]+w;
                Update(v,x);
            end;
            if (x<k) and (d[v,x+1]>d[u,x]) then
            begin
                d[v,x+1]:=d[u,x];
                Update(v,x+1);
            end;
            i:=adj[i].link;
        end;
    until nHeap=0;
    ans:=oo;
    ans:=d[t,k];
    {for x:=0 to k do
        if d[t,x]<ans then
                ans:=d[t,x];}
    writeln(ans);
end;
 
procedure Tadd(u,v,w:longint);
begin
    inc(c);
    Adj[c].v:=v;
    Adj[c].w:=w;
    Adj[c].link:=head[u];
    head[u]:=c;
end;
 
procedure xuly;
var   i, u, v, w   :longint;
begin
    assign(input,fi);assign(output,fo);
    reset(input);rewrite(output);
    readln(n, m, k, s, t);
    c:=0;
    fillchar(head,sizeof(head),0);
    for i:=1 to m do
        begin
            readln(u,v,w);
            Tadd(u,v,w);
            Tadd(v,u,w);
        end;
    Dijkstra;
    close(input);close(output);
end;
 
begin
    xuly;
end.

SPOJ – DHLOCO

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/DHLOCO/

Thuật toán:

 • Sub2: QHĐ f[i] = f[i-1]+f[i-2]+f[i-3];
 • Sub3: Nhân ma trận

Code:

const
 fi='dhloco.inp';
 fo='dhloco.out';
 mt1 : array[1..3,1..3] of int64=((0,0,1) , (1,0,1) , (0,1,1));
 mt2 : array[1..3,1..3] of int64=((1,2,4) , (0,0,0) , (0,0,0));
type
 matrix = array[1..3,1..3] of int64;
var
 n : int64;
 i,j,k,m : longint;
function mul(a,b :matrix) : matrix;
 var c : matrix;
   i,j,k : longint;
 begin
  for i := 1 to 3 do
   for j := 1 to 3 do
    begin
     c[i,j] := 0 ;
     for k := 1 to 3 do
      c[i,j] := (c[i,j] + a[i,k] * b[k,j]) mod m;
    end;
  exit(c);
 end;
function power(a : matrix; y : int64) : matrix;
 var tg : matrix;
 begin
  if y = 1 then exit(a);
  tg := power(a,y shr 1);
  if y mod 2 = 0 then exit(mul(tg , tg)) else exit(mul(mul(tg,tg),a));
 end;
procedure main;
var a,b,c : matrix;
begin
 // assign(input,fi);reset(input);
 // assign(output,fo);rewrite(output);
 read(n,m);
 if n=1 then begin writeln(1 mod m); exit; end;
 
 if n=2 then begin writeln(2 mod m); exit; end;
 
 if n=3 then begin writeln(4 mod m); exit; end;
 a := mt1;
 b := mt2;
 a := power(a , n-3);
 c := mul(b,a);
 writeln(c[1,3]);
 //close(input);close(output);
end;
begin
 main;
end.