BONUS13 – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

Code:

uses  math;
const  fi='';
    fo='';
    maxn=80;
    n=8;
    hx:array[1..8] of integer=(-1,-2,-2,-1,1,2,2,1);
    hy:array[1..8] of integer=(-2,-1,1,2,2,1,-1,-2);
type  point=record
        x,y:byte;
        end;
var   cx,dx:array[1..maxn] of point;
    a:array[1..8,1..8] of boolean;
    c:array[1..maxn] of longint;
    i,j,k:longint;
    top1,top2:longint;
    hau,xe,ma,tuong:array[1..maxn,1..maxn] of boolean;
    m,t,x,h : longint;
    res:int64;
procedure nhap;
var   u,v:byte;
    w:longint;
begin
  assign(input,fi);reset(input);
  readln(k);
  for i:=1 to k do
    begin
      readln(u,v,w);
      a[u,v]:=true;
      inc(top1); dx[top1].x:=u; dx[top1].y:=v; c[top1]:=w;
    end;
  close(input);
end;
procedure init;
begin
  res:=0;
  for i:=1 to 8 do
    for j:=1 to 8 do
        if a[i,j]=false then
            begin
                inc(top2);
                cx[top2].x:=i;
                cx[top2].y:=j;
            end;
end;
function chau(i,j:longint):boolean;
begin
  if cx[i].x=dx[j].x then exit(true);
  if cx[i].y=dx[j].y then exit(true);
  if (cx[i].x+cx[i].y)=(dx[j].x+dx[j].y) then exit(true);
  if (cx[i].x-cx[i].y)=(dx[j].x-dx[j].y) then exit(true);
  exit(false);
end;
function cxe(i,j:longint):boolean;
begin
  if cx[i].x=dx[j].x then exit(true);
  if cx[i].y=dx[j].y then exit(true);
  exit(false);
end;
function ctuong(i,j:longint):boolean;
begin
  if (cx[i].x+cx[i].y)=(dx[j].x+dx[j].y) then exit(true);
  if (cx[i].x-cx[i].y)=(dx[j].x-dx[j].y) then exit(true);
  exit(false);
end;
function cma(i,j:longint):boolean;
var   k,u,v:integer;
begin
  for k:=1 to 8 do
    begin
      u:=cx[i].x+hx[k];
      v:=cx[i].y+hy[k];
      if (u=dx[j].x) and (v=dx[j].y) then exit(true);
    end;
  exit(false);
end;
procedure xuly;
var   i,j:longint;
begin
  for i:=1 to top2 do
    for j:=1 to top1 do
     begin
     if chau(i,j) then hau[i,j]:=true;
     if cxe(i,j) then xe[i,j]:=true;
     if cma(i,j) then ma[i,j]:=true;
     if ctuong(i,j) then tuong[i,j]:=true;
     end;
end;
procedure main;
var   tam:int64;
begin
  for h:=1 to top2 do
    for x:=1 to top2 do
        if h<>x then
            for m:=1 to top2 do
                if (m<>h) and (m<>x) then
                    for t:=1 to top2 do
                        if (m<>t) and (t<>x) and (t<>h) then
                         begin
                            tam:=0;
                            for i:=1 to top1 do
                                if hau[h,i] or xe[x,i] or ma[m,i] or tuong[t,i] then tam := tam + c[i];
                            res:=max(res,tam);
                         end;
 
end;
procedure inkq;
begin
  assign(output,fo);rewrite(output);
  writeln(res);
  close(output);
end;
begin
  nhap;
  init;
  xuly;
  main;
  inkq;
end.
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
#define LL long long
#define rep(i, a, b) for (int i=a; i<b; i++)
 
struct pack {int x, y; LL w;};
 
inline LL calc(LL state, vector<pack>& a) {
  LL res = 0;
  for (auto &x: a) {
    if (state & 1) res += x.w;
    state >>= 1;
  }
  return res;
}
 
int main() {
  ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
  int m; cin >> m;
  vector<pack> a(m);
  vector<bool> frei(64, true);
  for (auto &a: a) {
    cin >> a.x >> a.y >> a.w;
    a.x--, a.y--;
    frei[a.x*8+a.y] = false;
  }
  vector<LL> xe(64, 0), tuong(64, 0), ma(64, 0), hau(64, 0);
  int c = 0;
  rep(i, 0, 8) rep(j, 0, 8) if (frei[c]) {
    rep(k, 0, m) {
      int x = a[k].x, y = a[k].y;
      if (x==i || y==j) xe[c] |= 1ll<<k;
      if (x-y==i-j || x+y==i+j) tuong[c] |= 1ll<<k;
      if ((abs(i-x)==2&&abs(j-y)==1) || (abs(i-x)==1&&abs(j-y)==2)) {
        ma[c] |= 1ll<<k;
      }
    }
    hau[c] = xe[c] | tuong[c];
    c++;
  } else c++;
 
  LL kq = 0;
  rep(h, 0, 64) if (frei[h]) {
    LL s = hau[h];
    frei[h] = false;
    rep(x, 0, 64) if (frei[x]) {
      LL bk = s;
      s |= xe[x];
      frei[x] = false;
      rep(t, 0, 64) if (frei[t]) {
        LL bk = s;
        frei[t] = false;
        s |= tuong[t];
        rep(m, 0, 64) if (frei[m]) {
          kq = max(kq, calc(s | ma[m], a));
        }
        frei[t] = true;
        s = bk;
      }
      frei[x] = true;
      s = bk;
    }
    frei[h] = true;
  }
  cout << kq << endl;
  return 0;
}

C11CAVE – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Chỉ cần duyệt từ 1 đến h rồi kiểm tra, bạn đọc code bên dưới sẽ hiểu.

Code:

  const      fi   = '';
          fo   = '';
          maxn  = 1000000;
 
  var
          n , h  : longint;
          m    : longint;
          d , c  : array[ 0..maxn ] of longint;
 
  procedure  enter;
    var
        i      : longint;
        u , v    : longint;
    begin
        read( n , h );
        m := n div 2;
        for i := 1 to m do
         begin
          read( u , v );
          inc( d[ u ] );
          inc( c[ v ] );
         end;
    end;
 
  procedure  prepair;
    var
        i      : longint;
    begin
        for i := 1 to h do
         begin
          d[ i ] := d[ i-1 ] + d[ i ];
          c[ i ] := c[ i-1 ] + c[ i ];
         end;
    end;
 
 
  procedure  solve;
    var
        res , num  : longint;
        i , tmp   : longint;
    begin
        res := n+1;
        num := 0;
        for i := 1 to h do
         begin
          tmp := d[ h ] - d[ i-1 ] + c[ h ] - c[ h-i ];
          if res > tmp then
           begin
            res := tmp;
            num := 1;
           end
          else
           if res = tmp then inc( num );
         end;
        writeln( res , ' ' , num );
    end;
 
 
 
  BEGIN
 
        assign( input , fi ); reset( input );
        assign( output , fo ); rewrite( output );
 
        enter;
        prepair;
        solve;
 
        close( input ); close( output );
 
  END.

NKNUMFRE – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Vét cạn.

Code:

const
 fi='';
 fo='';
var
 a,b,i,j,dem,num : longint;
procedure swap(var x,y : char);
 var tg :char;
 begin
  tg:=x;x:=y;y:=tg;
 end;
function gcd(a,b : longint) : longint;
 var r : longint;
 begin
  while b>0 do
   begin
    r := a mod b;
    a:=b;
    b:=r;
   end;
  exit(a);
 end;
function dao(x : longint) : longint;
 var s : string;
   y : longint;
 begin
  str(x,s);
  i:=1;j:=length(s);
  while i<j do
   begin
    swap(s[i],s[j]);
    inc(i);dec(j);
   end;
  val(s,y);
  exit(y);
 end;
begin
 assign(input,fi);reset(input);
 assign(output,fo);rewrite(output);
 readln(a,b);
 for num := a to b do
  if gcd(dao(num),num)=1 then inc(dem);
 writeln(dem);
 close(input);close(output);
end.

SPOJ – DHLOCK

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/DHLOCK/

Thuật toán:

 • Bài này không quá khó. Ta chỉ cần duyệt số lần sử dụng cách biến đổi khóa thứ 2 là kk (kk=0..n-1,) với mỗi giá trị kk ta tính số lần ít nhất sử dụng phép biến đổi 1,3 để thỏa.

Code:

const  fi='';
    fo='';
    maxn=300;
var   i,j,n,k:longint;
    kiluc,kq,tam:longint;
    a,b,c:array[1..maxn] of longint;
procedure xuly;
var   kk:longint;
    tmp:longint;
begin
    for kk:=0 to n-1 do
    begin
      for i:=1 to n do
      begin
        if i+kk>n then tam:=(i+kk) mod n else tam:=i+kk;
        if b[tam]>=a[i] then c[i]:=b[tam]-a[i]
            else c[i]:=b[tam]+k-a[i]+1;
      end;
      for i:=1 to n do
        begin
          kq:=0;
          tam:=c[i];
          for j:=1 to n do
            if c[j]>=tam then inc(kq,c[j]-tam)
                else inc(kq,c[j]+k-tam+1);
          if kq+kk+tam<kiluc then kiluc:=kq+kk+tam;
        end;
    end;
end;
procedure init;
begin
  for i:=1 to n do
    if b[i]>=a[i] then inc(kiluc,b[i]-a[i])
        else inc(kiluc,b[i]+k-a[i]+1);
end;
begin
  assign(input,fi);reset(input);
  assign(output,fo);rewrite(output);
 
  readln(n,k);
  for i:=1 to n do read(a[i]);
  for j:=1 to n do read(b[j]);
 
  init;
  xuly;
 
  writeln(kiluc);
 
  close(input);close(output);
end.