DTTUI1 – spoj

Đề bài:


Thuật toán:


 • Duyệt phân tập kết hợp Chặt nhị phân
 • Bạn có thể tham khảo thuật toán Duyệt phân tập tại đây

Code:


Program DTtui1;
CONST
    fin='';
    fon='';
    maxn=40;
    maxth=1048576;
Type
    Opt=Record
        kl,gt:longint;     //Khoi luong, Gia tri
    End;
    ToHop=array [1..maxth] of Opt;
Var
    o:array [1..2] of ToHop;
    dem:array [1..2] of longint;
    amax:array [1..maxth] of longint;
    w,v:array [1..maxn] of longint;  //Weight, Value
    m,i,j,sw,sv,sum:longint;
    n,mid:byte;
    f:text;
//--------------------------------------------------
    Procedure Nhap;
    Var i:byte;
    Begin
        Assign(f,fin);
        Reset(f);
        Readln(f,n,m);
        For i:=1 to n do
            Readln(f,w[i],v[i]);
        Close(f);
    ENd;
    //------------------------------------------
 
        Procedure Sort(l,r:longint);
        Var i,j,x:longint;
            y:Opt;
        Begin
            i:=l;
            j:=r;
            x:=o[2,l+random(r-l+1)].kl;
            Repeat
                While o[2,i].kl<x Do inc(i);
                While o[2,j].kl>x do dec(j);
                If not(i>j) Then
                    Begin
                    y:=o[2,i];
                    o[2,i]:=o[2,j];
                    o[2,j]:=y;
                    inc(i);
                    dec(j);
                    ENd;
            Until i>j;
            If i<r Then sort(i,r);
            If l<j Then sort(l,j);
        End;
    //-----------------------------------------
    Procedure Luu(x:byte);
    Var k:longint;
    Begin
        inc(dem[x]);
        k:=dem[x];
        o[x,k].kl:=sw;
        o[x,k].gt:=sv;
    End;
    //----------------------------------------
    Procedure Duyet(bit,i,k:byte);
    Var j:byte;
    Begin
        If sw>m Then Exit;
        For j:=0 to 1 do
            Begin
            sw:=sw+j*w[i];
            sv:=sv+j*v[i];
            If i=k Then
                Begin
                If sw<=m Then Luu(bit);
                End
            else Duyet(bit,i+1,k);
            sw:=sw-j*w[i];
            sv:=sv-j*v[i];
            End;
    End;
    //-------------------------------------
    Procedure CheckMax;
    Var i,max:longint;
    Begin
        amax[1]:=1;
        max:=1;
        For i:=2 to dem[2] do
            Begin
            If o[2,i].gt>o[2,max].gt Then max:=i;
            amax[i]:=max;
            End;
    End;
    //-----------------------------------
    Function Find(bit:byte; x:longint):longint;
    Var dau,giua,cuoi:longint;
    Begin
        dau:=1;
        cuoi:=dem[bit]+1;
        Repeat
            giua:=(dau+cuoi) div 2;
            If o[bit,giua].kl <= x Then dau:=giua
            else cuoi:=giua;
        Until dau+1=cuoi;
        Exit(dau);
    End;
    //------------------------------------
    Procedure Xuat;
    Begin
        Assign(f,fon);
        Rewrite(f);
        Writeln(f,sum);
        Close(f);
    End;
Begin
    Randomize;
    Nhap;
    mid:=n div 2;
    Duyet(1,1,mid);
    Duyet(2,mid+1,n);
    sort(1,dem[2]);
    CheckMax;
 
    For i:=1 to dem[1] do
        Begin
        j:=Find(2,m-o[1,i].kl);
        If o[1,i].gt + o[2,amax[j]].gt > sum Then sum:=o[1,i].gt + o[2,amax[j]].gt;
        End;
    Xuat;
End.

VECTOR – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

Code:

const
 fi='';
 fo='';
 maxn=30;
 oo=5000;
var
 d : array[-oo..oo,-oo..oo] of longint;
 x,y : array[1..maxn] of longint ;
 i,j,n,u,v,xx,yy,s1,s2 : longint;
 res : int64;
procedure enter;
 begin
  assign(input,fi);reset(input);
  read(n);
  for i:=1 to n do read(x[i],y[i]);
  read(u,v);
  close(input);
 end;
procedure up1;
 begin
  inc(d[xx,yy]);
 end;
procedure try1(i : longint);
 var j: longint;
 begin
  for j:=0 to 1 do
   begin
    if j=1 then begin xx:=xx+x[i]; yy:=yy+y[i]; end;
    if i=s1 then up1 else try1(i+1);
    if j=1 then begin xx:=xx-x[i]; yy:=yy-y[i] end;
   end;
 end;
procedure up2;
 var tg1,tg2 : longint;
 begin
  tg1 := u - xx;
  tg2 := v - yy;
  if (tg1<=oo) and(tg1>=-oo) then
  if (tg2<=oo) and (tg2>=-oo) then inc(res,d[tg1,tg2]);
 end;
procedure try2(i : longint);
 var j: longint;
 begin
  for j:=0 to 1 do
   begin
    if j=1 then begin xx:=xx+x[i]; yy:=yy+y[i]; end;
    if i=n then up2 else try2(i+1);
    if j=1 then begin xx:=xx-x[i]; yy:=yy-y[i] end;
   end;
 end;
procedure process;
 begin
  s1 := n div 2; s2 := s1+1;
  xx := 0; yy:=0;
  try1(1);
  xx := 0; yy:=0;
  try2(s2);
 end;
procedure print;
 begin
  assign(output,fo);rewrite(output);
  writeln(res);
  close(output);
 end;
begin
 enter;
 process;
 print;
end.

Thuật toán duyệt phân tập

Bài toán cơ bản:

Cho mảng A[1..n] đếm số dãy con của mảng có tổng bằng S với n<=40.

 • Inp: n, S, mảng A.
 • Out: kết quả bài toán.

Inp:

4 4

1 2 3 4

Out:

2

Các dãy con: (4) , (1,3)

Phân tích: 

 • Thuật toán ta nghĩ ra ngay là duyệt dãy nhị phân 01
 • Nhưng duyệt chỉ giải quyết được với n <= 20. Chính vì vậy phải dùng thuật toán duyệt phân tập mới có thể ăn full test 🙂

Tư tưởng thuật toán duyệt phân tập:

 • Chia mảng A làm 2 mảng nhỏ độ dài n/2
 • Khi đó max(n/2)=20 => duyệt
 • Khi duyệt các mảng nhỏ ta lưu tổng các dãy con của mảng nhỏ vào các mảng riêng S1[] và S2[]
 • Với mỗi giá trị S1[] ta tìm kiếm nhị phần trong S2[] phần tử có giá trị S-S1[i] (cộng res với số gt S-S1[i] trong S2[]
 • res là kết quả bài toán

Các bài tập luyện tập thêm:

COIN34 – SPOJ

VECTOR – spoj

DTTUI1 – spoj

COIN34 – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/COIN34/

Thuật toán:

Code:

uses math;
const
 fi='';
 fo='';
 maxs=2*trunc(1e6);
 maxn=17;
var
 st,d : array[1..maxs] of longint;
 c : array[1..maxn*2] of longint;
 i,j,n,res,s1,s2,x,d1,c1,top : longint;
procedure enter;
 begin
  assign(input,fi);reset(input);
  assign(output,fo);rewrite(output);
  c[1] :=2; c[2] := 3; c[3] := 5;
  for i:=4 to 34 do
   c[i] := c[i-1]+c[i-2]+c[i-3];
 end;
procedure up1;
 begin
  //if c1=x then begin res := max(res,d1); exit; end;
  //if c1>x then exit;
  inc(top); st[top] := c1;
  d[top] := d1;
 end;
procedure try1( i : longint);
 var j : longint;
 begin
  for j:=0 to 1 do
   begin
    if j=1 then begin c1 := c1+c[i]; inc(d1) end;
    if i=s1 then up1 else try1(i+1);
    if j=1 then begin c1 := c1-c[i]; dec(d1) end;
   end;
 end;
procedure up2;
 var dau,cuoi,giua,xx : longint;
 begin
  if x=c1 then begin res := max(res,d1); exit; end;
  if c1>x then exit;
  xx := x-c1;
  dau:=1;cuoi:=top;
  giua:=(dau+cuoi) div 2;
  while (giua<>dau) and (giua<>cuoi) do
   begin
    if st[giua]>=xx then cuoi :=giua else dau := giua;
    giua :=(dau+cuoi) div 2;
   end;
  for giua := dau to cuoi do
   if st[giua]=xx then break;
  if st[giua]=xx then res := max(res,d1+d[giua]);
 end;
procedure try2( i :longint);
 var j : longint;
 begin
  for j:=1 downto 0 do
   begin
    if j=1 then begin c1 := c1+c[i]; inc(d1); end;
    if i=34 then up2 else try2(i+1);
    if j=1 then begin c1 := c1-c[i]; dec(d1); end;
   end;
 end;
procedure swap(var x,y : longint);
 var tg : longint;
 begin
  tg:=x;x:=y;y:=tg;
 end;
procedure qs1(l,r : longint);
 var i,j,x,y : longint;
 begin
  i :=l;j:=r;
  x:=st[(l+r) div 2];
  y:=d[(l+r) div 2];
  repeat
   while (x>st[i]) or((x=st[i]) and (d[i]>y)) do inc(i);
   while (x<st[j]) or((x=st[j]) and (d[j]<y)) do dec(j);
   if i<=j then
    begin
     swap(st[i],st[j]);
     swap(d[i],d[j]);
     inc(i);dec(j);
    end;
  until i>j;
  if i<r then qs1(i,r);
  if l<j then qs1(l,j);
 end;
procedure init;
 begin
  s1 := 20; s2 := 21;
  try1(1);
  qs1(1,top);
  //try2(21);
 end;
procedure process;
 var t,tt : longint;
 begin
  readln(t);
  for tt:=1 to t do
   begin
    res := -1;
    readln(x);
    d1 := 0; c1 := 0;
    try2(21);
    writeln('Case #',tt,': ',res);
   end;
 end;
begin
 enter;
 init;
 process;
end.