NTSEQ – spoj

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/NTSEQ/

Thuật toán:

 • Rời rạc hóa rồi sử dụng cấu trúc dữ liệu BIT để tính
 • Các bạn mới học cần phải làm bài này trước mới hiểu rõ được: http://yeulaptrinh.pw/102/lis-va-liq-su-dung-bit-spoj/
 • Mỗi nút của cây BIT lưu 2 giá trị là số lượng và độ dài dãy con dài nhất
 • Đọc code các bạn có thể hiểu ngay được

Code:

using namespace std;
#include<bits/stdc++.h>
#define FOR(i, a, b) for (int i = a; i < b; i++)
#define FORE(i, a, b) for (int i = a; i <= b; i++)
#define FORD(i, a, b) for (int i = a; i >= b; i--)
const int MAXN = 5*1e5;
const int INF = 1e9 + 7;
 
int n, a[MAXN], b[MAXN], __max = 0;
int f[MAXN];
 
struct data{
  int val, sl;
} T[MAXN];
 
void add(int &a, int b)
{
  a += b;
  if (a > INF) a -= INF;
}
 
data get(int x)
{
  data ans; ans.val = 0; ans.sl = 0;
  for(int i = x; i > 0; i -= i & -i) {
    if (ans.val < T[i].val) ans = T[i];
    else if (ans.val == T[i].val) add(ans.sl, T[i].sl);
  }
  return ans;
}
 
void update(int x, int val, int sl)
{
  for(int i = x; i <= __max + 1; i += i & -i){
    if (val > T[i].val) T[i].val = val, T[i].sl = sl;
    else {
        if (val == T[i].val) add(T[i].sl, sl);
    }
  }
}
 
int main()
{
	ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
  cin >> n;
  FORE(i, 1, n) cin >> a[i];
  FORE(i, 1, n) b[i] = a[i]; sort(b + 1, b + n + 1);
  FORE(i, 1, n) a[i] = lower_bound(b + 1, b + n + 1, a[i]) - b;
  __max = *max_element(a + 1, a + n + 1);
  a[n + 1] = __max + 1;
  FORE(i, 1, n + 1){
    data tmp = get(a[i] - 1);
    f[i] = tmp.val + 1;
    if (tmp.sl == 0) tmp.sl++;
    if (i == n + 1) cout<<tmp.sl<<endl;
    update(a[i], f[i], tmp.sl);
  }
	return 0;
}

C11SEQ – spoj

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/C11SEQ/

Thuật toán:

 • Gọi S[i] là tổng từ a[1] đến a[i]
 • Ta biến đổi yêu cầu đề bài
  • <span class="coMULTI">L &lt;= a[i] + a[i+1] + ... + a[j] &lt;= R</span>
  • <span class="coMULTI">=&gt;    L&lt;=s[i] - s[j-1]&lt;=R</span>
  • =>        s[j-1]>=s[i]-r;
                s[j-1]<=s[i]-l;
 • Lưu các giá trị s[i] – r và s[i] – l và mảng kt 2*n ——> rời rạc hóa thành mảng b[1..2*n] ——> lưa vào cây BIT để tính:
  <span class="st0">ans := ans + get(b[i]) - get(b[n+i]);</span>

Code:

const
 fi='';//c11seq.inp';
 fo='';//c11seq.out';
 maxn=trunc(1e5);
var
 s,sr,sl : array[0..maxn] of int64;
 a : array[0..maxn*3] of int64;
 b,cs,t : array[0..maxn*3] of longint;
 i,j,n,l,r : longint;
 ans : int64;
procedure enter;
 begin
  assign(input,fi);reset(input);
  read(n,l,r);
  for i:=1 to n do read(a[i]);
  for i:=1 to n do if (l<=a[i]) and (r>=a[i]) then inc(ans);
  close(input);
 end;
procedure swap(var x,y : longint);
 var tg : longint;
 begin
  tg := x;x:=y;y:=tg;
 end;
procedure qs(l,r : longint);
 var i,j : longint;
   x : int64;
 begin
  i :=l;j:=r;
  x := a[cs[(l+r) div 2]];
  repeat
   while a[cs[i]]<x do inc(i);
   while a[cs[j]]>x do dec(j);
   if i<=j then
    begin
     swap(cs[i],cs[j]);
     inc(i);dec(j);
    end;
  until i>j;
  if i<r then qs(i,r);
  if j>l then qs(l,j);
 end;
procedure init;
 var i,hold : longint;
 begin
  for i := 1 to n do s[i] := s[i-1] + a[i];
  for i := 1 to n do sl[i] := s[i] - l;
  for i := 1 to n do sr[i] := s[i] - r - 1;
  for i := 1 to n do
   begin
    a[i] := sl[i];
    a[n+i] := sr[i];
    a[n+n+i] := s[i-1];
   end;
  //a[2*n+1] := s[0] - l;
  //a[2*n+2] := s[0] - r;
  for i:=1 to 3*n do cs[i] := i;
  qs(1,3*n);
  b[cs[1]] := 1; hold := 1;
  for i:=2 to n*3 do
   if a[cs[i]] = a[cs[i-1]] then
    begin
     b[cs[i]] := hold;
    end
    else
    begin
     inc(hold);
     b[cs[i]] := hold;
    end;
 end;
procedure update(i : longint);
 begin
  while i<=3*n do
   begin
    t[i] := t[i] + 1;
    i := i + i and (-i);
   end;
 end;
function get(i : longint) : longint;
 begin
  get := 0;
  while i>0 do
   begin
    get := get + t[i];
    i := i - i and (-i);
   end;
 end;
procedure process;
 var i : longint;
 begin
  for i:=1 to n do
   begin
    ans := ans + get(b[i]) - get(b[n+i]);
    update(b[2*n+i]);
   end;
 end;
procedure print;
 begin
  assign(output,fo);rewrite(Output);
  writeln(ans);
  close(output);
 end;
begin
 enter;
 init;
 process;
 print;
end.