VOSSEQ – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Đọc kỹ đề bài nhé.
 • Đề yêu cầu tìm dãy A có thứ tự từ điển bé nhất chứ không phải có độ dài bé nhất nhé.
 • Ta sẽ sử dụng Heap Min. Trong code bên dưới, mình chuyển các giá trị nguyên dương thành nguyên âm nên Heap Max chuyển thành Heap Min

Code:

#include <bits/stdc++.h>
#define taskname "VOSSEQ"
#define oo INT_MAX
#define maxn 1000001
using namespace std;
//const int maxn =1000001;
int m,k,maxa=-oo,u,a[maxn],d[maxn],res[maxn];
vector <int> v[maxn];
priority_queue <int> q;
void nhap()
{
  cin >> m;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    cin >> k;
    for(int i=1;i<=k;i++)
    {
      cin >> a[i];
      maxa=max(maxa,a[i]);
    }
    for(int i=1;i<k;i++)
    {
      v[a[i]].push_back(a[i+1]);
      d[a[i+1]]++; 
    }
  }
}
void xuli()
{
  int cnt=0;
  for(int i=1;i<=maxa;i++)
    if(!d[i]) q.push(-i);
  while(!q.empty())
  {
    u=-q.top();
    q.pop();
    res[++cnt]=u;
    for(int i=0;i<v[u].size();i++)
    {
      d[v[u][i]]--;
      if(!d[v[u][i]]) q.push(-v[u][i]);
    }
  }
  for(int i=1;i<=maxa;i++) cout << res[i] << " ";
}
int main()
{
  //freopen(taskname".INP","r",stdin);
  //freopen(taskname".OUT","w",stdout);
  ios_base::sync_with_stdio(0);
  cin.tie(NULL);cout.tie(NULL);
  nhap();
  xuli();
  return 0;
}

Cấu trúc dữ liệu Heap và ứng dụng

Heap là một trong những cấu trúc dữ liệu đặc biệt quan trọng, nó giúp ta có thể giải được nhiều bài toán trong thời gian cho phép. Độ phức tạp thông thường khi làm việc với Heap là O(logN). CTDL Heap được áp dụng nhiều trong các bài toán tìm đường đi ngắn nhất, tìm phần tử max, min… và trong lập trình thi đấu. Vậy Heap là gì? Cài đặt Heap như thế nào?

Heap là gì?

Heap thực chất là một cây cân bằng thỏa mãn các điều kiện sau

 • Một nút có không quá 2 nút con.
 • Với Heap Max thì nút gốc là nút lớn nhất, mọi nút con đều không lớn hơn nút cha của nó. Với Heap Min thì ngược lại.

Mặc dù được mô tả như cây nhưng Heap có thể được biểu diễn bằng mảng. Nút con của nút i là 2*i và 2*i+1. Do Heap là cây cân bằng nên độ cao của 1 nút luôn <= logN.

Ứng dụng chủ yếu của Heap là tìm Min, Max trong 1 tập hợp động (có thể thay đổi, thêm, bớt các phần tử) nhưng như vậy đã là quá đủ.

heap-yeulaptrinh

(Mô hình biểu diễn Heap bằng cây nhị phân và bằng mảng)

Các thao tác với Heap

Ở đây mình hướng dẫn các bạn với Heap Max còn với Heap Min thì tương tự

Khai báo

Ở ví dụ này, Heap sẽ là mảng một chiều kiểu LongInt, nHeap là số phần tử của mảng.

Const
 maxn = 100000;
Var
 nHeap : LongInt;
 Heap : array[0..maxn] of LongInt;

1. UpHeap

Nếu 1 nút lớn hơn nút cha của nó thì di chuyển nó lên trên:
upheap-yeulaptrinh

Procedure UpHeap(i : LongInt);
Begin
 if (i = 1) or (Heap[i] < Heap[i div 2]) then exit; // Nếu i là nút gốc hoặc nhỏ hơn nút cha thì không làm việc
 swap(Heap[i] , Heap[i div 2]); // Đổi chỗ 2 phần tử trong Heap;
 UpHeap(i div 2); // Tiếp tục di chuyển lên trên
end;

2. DownHeap

downheap-1downheap-2

downheap-3

Procedure DownHeap(i : LongInt);
 Var
  j : LongInt;
 Begin
  j := i*2;
  if j > nHeap then exit; // Nếu i không có nút con thì không làm việc
  if (j < nHeap) and (Heap[j] < Heap[j+1]) then Inc(j); // Nếu i có 2 nút con thì chọn nút ưu tiên hơn
  if Heap[i] < Heap[j] then // Nếu nút cha nhỏ hơn nút con
   begin
    swap(Heap[i] , Heap[j]); // Đổi chỗ 2 phần tử trong Heap
    DownHeap(j); // Tiếp tục di chuyển xuống dưới
   end;
 end;

3. Push

Đưa 1 phần tử mới vào Heap: Thêm 1 nút vào cuối Heap và tiến hành UpHeap từ đây:

Procedure Push(x : LongInt);
 Begin
  Inc(nHeap); // Tăng số phần tử của Heap
  Heap[nHeap] := x; // Thêm x vào Heap
  UpHeap(nHeap);
 End;

4. Pop

Rút ra 1 phần tử ở vị trí v trong Heap: Gán Heap[v] := Heap[nHeap] rồi tiến hành chỉnh lại Heap:

Function Pop(v : LongInt) : LongInt;
 Begin
  Pop := Heap[v]; // Lấy phần tử ở vị trí v ra khỏi Heap
  Heap[v] := Heap[nHeap]; // Đưa phần tử ở cuối Heap vào vị trí v
  Dec(nHeap); // Giảm số phần tử của Heap đi 1
  {Chỉnh lại Heap}
  UpHeap(v);
  DownHeap(v);
 End;

Nguồn: không rõ

QBHEAP – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Với C++ bạn có thể dùng sẵn CTDL Priority Queue (hàng đợi ưu tiên). Còn với Pascal thì bạn phải tự viết CTDL Heap

Code:

#include <bits/stdc++.h>
 
using namespace std;
 
const int MAXN = 20000;
string s;
priority_queue <int> h;
char key;
int num, a[MAXN];
 
bool cmp(int a, int b) {
  return (a > b);
}
 
int main() {
  //freopen("test.inp","r",stdin);
  //freopen("test.out","w",stdout);
  // solve
  getline(cin, s);
  do {
    key = s[0];
    if (key == '+') {
      s.erase(0,1);
      num = atoi(s.c_str());
      if (h.size()<15000) h.push(num);
    } else if (!h.empty())
    {
      num = h.top();
      while (!h.empty() && h.top()==num) h.pop();
    }
    getline(cin, s);
  } while (s != "");
  // pop
  int res = 0;
  while (!h.empty()) {
    res++;
    a[res] = h.top();
    while (!h.empty() && h.top()==a[res]) h.pop();
  }
  // print
  cout << res << endl;
  for (int i = 1; i <= res; i++) cout << a[i] << endl;
  return 0;
}
const  fi='';
    fo='';
    maxn=15000+3;
var   h:array[1..maxn] of longint;
    i,j:longint;
    res:array[0..maxn] of longint;
    nh,n,ans:longint;
procedure swap(var x,y:longint);
var   tg:longint;
begin
    tg:=x;x:=y;y:=tg;
end;
procedure qs(l,r:longint);
var   x,i,j:longint;
begin
      i:=l;j:=r;
      x:=res[(i+j) div 2];
      repeat
        while res[i]>x do inc(i);
        while res[j]<x do dec(J);
        if i<=j then
            begin
              swap(res[i],res[j]);
              inc(i);dec(j);
            end;
      until i>j;
      if i<r then qs(i,r);
      if j>l then qs(l,j);
end;
procedure downheap(i:longint);
var   j:longint;
begin
    j:= i + i;
    if j>nh then exit;
    if (j<nh) and (h[j]<h[j+1]) then inc(j);
    if h[j]>h[i] then
        begin
            swap(h[i],h[j]);
            downheap(j);
        end;
end;
procedure upheap(i:longint);
var   j:longint;
begin
    j:=i div 2;
    if i>1 then
    if h[i]>h[j] then
        begin
            swap(h[i],h[j]);
            upheap(j);
        end;
end;
procedure push(x:longint);
begin
    inc(nh);
    h[nh]:=x;
    upheap(nh);
end;
function pop:longint;
begin
    pop:=h[1];
    h[1]:=h[nh];
    dec(nh);
    downheap(1);
end;
procedure xuat;
begin
    for i:=1 to n do
        if res[i]<>res[i-1] then writeln(res[i]);
end;
procedure main;
var   tam,s:string;
    x,err:longint;
begin
  assign(input,fi);reset(input);
  assign(output,fo);rewrite(output);
 
  while not seekeof(input) do
    begin
      readln(s);
      if s[1]='+' then
      begin
       if nh<15000 then
        begin
          tam:=copy(s,2,length(s));
          val(tam,x,err);
          push(x);
        end
        end
        ELSE
        if nh>0 then
        begin
            if nh>0 then x:=pop;
            while (nh>0) and (h[1]=x) do pop;
        end;
    end;
    for i:=1 to nh do
        begin
            res[i]:=pop;
            inc(n);
        end;
    qs(1,n);
    res[0]:=-1;
    for i:=1 to n do
        if res[i]<>res[i-1] then inc(ans);
    writeln(ans);
    xuat;
 
  close(input);close(output);
end;
begin
  main;
end.

MPILOT – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MPILOT/

Thuật toán:

 • Đây là bài tập về thuật toán Heap cơ bản
 • Ta đưa yêu cầu bài toán thành chọn các lái phụ có chênh lệch giữa lương lái chính và lương lái phụ là lớn nhất mà vẫn đảm bảo yêu cầu có thể ghép được n/2 cặp mà tuổi lái phụ < lái chính
 • Heap sẽ lưu độ chênh lệch giữa lương lái phục và chính của mọi người
 • Duyệt i=1..n, đẩy i vào, nếu i lẻ thì lấy ở heap ra 1 thằng làm lại phụ
 • Các bạn hãy đọc code để rõ hơn

Code: [xem code]

const  fi='';
    fo='';
    maxn=10000+3;
var   p,h:array[1..maxn] of longint;
    i,j,n,res,sum:longint;
    a,c:array[1..maxn] of longint;
    nh:longint;
procedure enter;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    readln(n);
    for i:=1 to n do read(a[i],c[i]);
    close(input);
end;
procedure swap(var x,y:longint);
var   tg:longint;
begin
    tg:=x;x:=y;y:=tg;
end;
function tinh(x:longint):longint;
begin
    exit(a[x]-c[x]);
end;
procedure downheap(i:longint);
var   j:longint;
begin
    j:=i + i;
    if j>nh then exit;
    if (j<nh) and ( tinh(h[j+1]) > tinh(h[j]) ) then inc(j);
    if tinh(h[i]) < tinh(h[j]) then
        begin
            swap(h[i],h[j]);
            downheap(j);
        end;
end;
procedure upheap(i:longint);
var   j:longint;
begin
    j:= i div 2;
    if i>1 then
    if tinh(h[i]) > tinh(h[j]) then
        begin
            swap(h[i],h[j]);
            upheap(j);
        end;
end;
function pop:longint;
begin
    pop:=h[1];
    h[1]:=h[nh];
    dec(nh);
    downheap(1);
end;
procedure push(i:longint);
begin
    inc(nh);
    h[nh]:=i;
    upheap(nh);
end;
procedure process;
begin
    for i:=1 to n do
        begin
            inc(sum,a[i]);
            push(i);
            if i mod 2 = 1 then inc(res,tinh(pop) );
        end;
end;
procedure print;
begin
    assign(output,fo);rewrite(output);
    writeln(sum-res);
    close(output);
end;
begin
    enter;
    process;
    print;
end.

CENTRE28 – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/CENTRE28/

Thuật toán:

 • Tìm đường đi ngắn nhất giữa đỉnh 1 đến mọi đỉnh và giữa đỉnh n đến mọi đỉnh sử dụng thuật toán Dijkstra. Đồng thời ta tính số đường đi ngắn nhất.
 • Gọi d1[i] là đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến i
 • Gọi d2[i] là đường đi ngắn nhất từ đỉnh n đến i
 • Gọi f1[i] là số đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến i
 • Gọi f2[i] là số đường đi ngắn nhất từ đỉnh n đến i
 • Điều kiện để đỉnh i có thể làm trung tâm kinh tế thứ 3 là: (d1[i]+dn[i]<>d1[n]) hoặc (f1[i]*fn[i]<>f1[n])

Code:

Pascal

const  fi   ='';
    fo   ='';
    maxn  =30000+3;
    maxc  =trunc(1e9)+3;
    maxm  =trunc(1e5);
type  arrd  =array[1..maxn] of longint;
    arrf  =array[1..maxn] of int64;
    arrk  =array[-maxm..maxm] of longint;
    arrh  =array[1..maxn] of longint;
var   d1,dn,d  :arrd;
    f1,fn,f  :arrf;
    n,i,j,m  :longint;
    res   :longint;
    ans   :arrd;
    head :array[1..maxn] of longint;
    link,ts,ke  :arrk;
    // dijkstra heap;
    h,p   :array[1..maxn] of longint;
    nh   :longint;
procedure add(i,u,v,w:longint);
begin
    link[i]:=head[u];
    head[u]:=i;
    ke[i]:=v;
    ts[i]:=w;
end;
procedure enter;
var   u,v,w:longint;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    readln(n,m);
    for i:=1 to m do
        begin
            read(u,v,w);
            add(i,u,v,w);
            add(-i,v,u,w);
        end;
    close(input);
end;
procedure swap(var x,y:longint);
var   tg:longint;
begin
    tg:=x;x:=y;y:=tg;
end;
procedure upheap(i:longint);
var   j:longint;
begin
    j:=i div 2;
    if i>1 then
    if d[h[i]] < d[h[j]] then
        begin
            swap(h[i],h[j]);
            swap(p[h[i]],p[h[j]]);
            upheap(j);
        end;
end;
procedure downheap(i:longint);
var   j:longint;
begin
    j:=i + i;
    if j>nh then exit;
    if (j<nh) and (d[h[j]] > d[h[j+1]]) then inc(j);
    if d[h[j]] < d[h[i]] then
        begin
            swap(h[i],h[j]);
            swap(p[h[i]],p[h[j]]);
            downheap(j);
        end;
end;
procedure push(i:longint);
begin
    inc(nh);
    h[nh]:=i;
    p[i]:=nh;
    upheap(nh);
end;
function pop:longint;
begin
    pop:=h[1];
    h[1]:=h[nh];
    p[h[1]]:=1;
    dec(nh);
    downheap(1);
end;
procedure update(i:longint);
begin
    if p[i]=0 then push(i) else upheap(p[i]);
end;
procedure dijkstra(s:longint);
var   u,v,i:longint;
begin
    fillchar(h,sizeof(f),0);
    fillchar(p,sizeof(p),0);
    nh:=0;
    fillchar(f,sizeof(f),0);
    for i:=1 to n do d[i]:=maxc;
    d[s]:=0;
    f[s]:=1;
    push(s);
    repeat
        u:=pop;
        i:=head[u];
        while i<>0 do
            begin
                v:=ke[i];
                if d[v]>d[u]+ts[i] then
                    begin
                        d[v]:=d[u]+ts[i];
                        f[v]:=f[u];
                        update(v);
                    end
                    else
                if d[v]=d[u]+ts[i] then
                    begin
                        f[v]:=f[u]+f[v];
                    end;
                i:=link[i];
            end;
    until nh=0;
end;
procedure process;
begin
    dijkstra(1);
    f1:=f;
    d1:=d;
    dijkstra(n);
    fn:=f;
    dn:=d;
    for i:=1 to n do
        if (d1[i]+dn[i]<>d1[n])
        or (f1[i]*fn[i]<>f1[n]) then
            begin
                inc(res);
                ans[res]:=i;
            end;
end;
procedure print;
begin
    assign(output,fo);rewrite(output);
    {for i:=1 to n do writeln(d1[i]);}
    writeln(res);
    for i:=1 to res do writeln(ans[i]);
    close(output);
end;
begin
    enter;
    process;
    print;
end.

C++

#include <bits/stdc++.h>
#define FORE(i, a, b) for(int i = a; i <= b; i++)
#define FORD(i, a, b) for(int i = a; i >= b; i--)
#define FOR(i, a, b) for(int i = a; i < b; i++)
const int MAXN = 1e5 * 5;
const int INF = 1e9 + 7;
 
using namespace std;
int n, m;
struct data{
  int u, w;
  bool operator <(const data &op) const
  {
    return w > op.w;
  }
};
vector< data > adj[MAXN];
priority_queue<data, vector<data> > q;
int d[3][MAXN];
long long f[3][MAXN];
void min_path(int cs, int s)
{
  FORE(u, 1, n) d[cs][u] = INF;
  d[cs][s] = 0; f[cs][s] = 1;
  q.push((data){s, 0});
  while (q.size()){
    int u = q.top().u;
    int cost_to_u = q.top().w;
    q.pop();
    if (cost_to_u != d[cs][u]) continue;
    FOR(i, 0, adj[u].size()){
      int v = adj[u][i].u;
      int w = adj[u][i].w;
      if (d[cs][v] > d[cs][u] + w){
        d[cs][v] = d[cs][u] + w;
        f[cs][v] = f[cs][u];
        q.push((data){v, d[cs][v]});
      }
      else
      if (d[cs][v] == d[cs][u] + w) f[cs][v] += f[cs][u];
    }
  }
}
vector< int > ans;
int main()
{
  ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);
  #ifndef ONLINE_JUDGE
  freopen("CENTRE.inp", "r", stdin);
  freopen("CENTRE.out", "w", stdout);
  #endif //MIKELHPDATKE
  cin >> n >> m;
  int u, v, w;
  FORE(i, 1, m){
    cin >> u >> v >> w;
    adj[u].push_back((data){v, w});
    adj[v].push_back((data){u, w});
  }
  min_path(1, 1);
  min_path(2, n);
  FORE(u, 1, n) if (d[1][u] + d[2][u] > d[1][n] || (d[1][u] + d[2][u] == d[1][n] && 1ll * f[1][u] * f[2][u] < f[1][n])) ans.push_back(u);
  cout << ans.size() << endl;
  FOR(i, 0, ans.size()) cout << ans[i]<<endl;
  return 0;
}

MOVE12 – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MOVE12/

Thuật toán:

 • Chặt nhị phân thời gian gặp nhau
 • Kiểm tra có thỏa mãn không (sử dụng heap). Bạn có thể đọc cdoe bên dưới sẽ hiểu hơn.

Code:

const
    tfi='';//move12.inp';
    tfo='';//move12.out';
 
var
    fi,fo:text;
    n,nh:longint;
    a,b,h,pos,c,t,v:array[0..10000]of longint;
 
procedure nhap;
    var i:longint;
    begin
        read(fi,n);
        for i:=1 to n do read(fi,c[i],t[i]);
    end;
 
 
procedure swap(var x,y:longint);
    var tg:longint;
    begin
        tg:=x;
        x:=y;
        y:=tg;
    end;
 
procedure upheap(i:longint);
    var j:longint;
    begin
        j:=i div 2;
        if (i>1) and (b[h[i]]<b[h[j]]) then
            begin
                swap(h[i],h[j]);
                upheap(j);
            end;
    end;
 
procedure downheap(i:longint);
    var j:longint;
    begin
        j:=i+i;
        if (j>nh) then exit;
        if (j<nh) and (b[h[j]]>b[h[j+1]]) then inc(j);
        if b[h[i]]>b[h[j]] then
            begin
                swap(h[i],h[j]);
                downheap(j);
            end;
    end;
 
procedure push(x:longint);
    begin
        inc(nh);
        h[nh]:=x;
        upheap(nh);
    end;
 
 
function pop:longint;
    begin
        pop:=h[1];
        h[1]:=h[nh];
        dec(nh);
        downheap(1);
    end;
 
procedure sort(l,r:longint);
    var i,j,key:longint;
    begin
        i:=l;
        j:=r;
        key:=a[l+random(r-l+1)];
        repeat
            while a[i]<key do inc(i);
            while a[j]>key do dec(j);
            if i<=j then
                begin
                    swap(a[i],a[j]);
                    swap(b[i],b[j]);
                    inc(i);
                    dec(j);
                end;
        until i>j;
        if i<r then sort(i,r);
        if l<j then sort(l,j);
    end;
 
function check(x:longint):boolean;
    var i,j,u:longint;
    begin
        nh:=0;
        for i:=1 to n do
            begin
                a[i]:=c[i]-(x div t[i]);
                b[i]:=c[i]+(x div t[i]);
            end;
        sort(1,n);
        i:=0;
        j:=1;
        for i:=1 to n do
        begin
        while (a[j]<=i) and (j<=n) do
            begin
                push(j);
                inc(j);
            end;
            if nh>0 then u:=pop else u:=0;
            if b[u]<i then exit(false);
        end;
        exit(true);
    end;
 
 
procedure xuli;
    var l,r,mid,res:longint;
    begin
 
        l:=0;
        r:=10000*10000;
        while l<=r do
            begin
                mid:=(l+r) div 2;
                if check(mid) then
                    begin
                        res:=mid;
                        r:=mid-1;
                    end
                else l:=mid+1;
            end;
        writeln(fo,res);
    end;
 
 
begin
    assign(fi,tfi);
    assign(fo,tfo);
    reset(fi);
    rewrite(fo);
    nhap;
    xuli;
    close(fo);
end.