KPLANK – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Sừ dụng thuật toán tìm max/min trên một đoạn tịnh tiến.

Code:

uses math;
const
 fi='';
 fo='';
 maxn=trunc(1e6)+3;
var
 st : array[1..maxn] of longint;
 a,l,r : array[1..maxn] of longint;
 i,j,n : longint;
 res : int64;
 top : longint;
procedure enter;
 begin
  assign(input,fi);reset(input);
  readln(n);
  for i:=1 to n do read(a[i]);
 end;
procedure push(x : longint);
 begin
  inc(top);
  st[top] := x;
 end;
function get: longint;
 begin
  get := st[top];
 end;
procedure process;
 begin
  top :=0 ;
  for i:=1 to n do
   begin
    while (top<>0) and (a[get]>=a[i]) do dec(top);
    if top=0 then l[i] := 0 else l[i] := get;
    push(i);
   end;
  top := 0;
  for i:=n downto 1 do
   begin
    while (top<>0) and (a[get]>=a[i]) do dec(top);
    if top=0 then r[i]:=n+1 else r[i] := get;
    push(i);
   end;
  for i:=1 to n do
   if r[i]-l[i]-1>=a[i] then
    res := max(res, a[i]);
end;
procedure print;
 begin
  assign(output,fo);rewrite(output);
  writeln(res);
 end;
begin
 enter;
 process;
 print;
end.

QBRECT – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

Sau đây là cách tìm hình chữ nhật lớn nhất trong thời gian O(n^2):

Với mỗi ô j trên hàng i, ta tìm f(j) là số ô 1 liên tiếp trên cột j, tính từ hàng i trở lên. Sau đó, với mỗi cột j, ta tiếp tục tìm ô gần nhất bên trái và ô gần nhất bên phải có f nhỏ hơn f(j), sau đó tính diện tích hình chữ nhật ở cột j là S=f(j)×(r−l−1) với l,r là chỉ số 2 ô bên trái và bên phải nói trên.
Hình minh hoạ khi tính f(4):
deque-yeulaptrinh.pw
Để tìm l,r nhanh, ta dùng kĩ thuật sử dụng Deque tìm Min/Max trên đoạn tịnh tiến.

Code:

uses  math;
const  fi='';
    fo='';
    maxn=1000;
var   a:array[1..maxn,1..maxn] of byte;
    i,j,m,n,res,top:longint;
    h,s,left,right:array[1..maxn] of integer;
procedure nhap;
begin
  assign(input,fi);reset(input);
  readln(m,n);
  for i:=1 to m do
    for j:=1 to n do read(a[i,j]);
  close(input);
end;
procedure push(x:integer);
begin
  inc(top);
  s[top]:=x;
end;
function get:integer;
begin
  exit(s[top]);
end;
procedure pop;
begin
  dec(top);
end;
procedure xuly;
begin
  for i:=1 to m do
   begin
    for j:=1 to n do
      if a[i,j]=1 then
        begin
          h[j]:=h[j]+1;
        end else h[j]:=0;
    top:=0;
    for j:=1 to n do
      begin
        while (top<>0) and (h[j]<=h[get]) do pop;
        if top=0 then left[j]:=0 else left[j]:=get;
        push(j);
      end;
    top:=0;
    for j:=n downto 1 do
        begin
          while (top<>0) and (h[j]<=h[get]) do pop;
          if top=0 then right[j]:=n+1 else right[j]:=get;
          push(j);
        end;
    for j:=1 to n do
        begin
          res:=max(res,h[j]*(right[j]-left[j]-1));
        end;
   end;
end;
procedure inkq;
begin
  assign(output,fo);rewrite(output);
  writeln(res);
  close(output);
end;
begin
  nhap;
  xuly;
  inkq;
end.

CROSS12 – spoj

Đề bài:


Thuật toán:


Đầu tiên ta cần tính thời gian qua cầu của mỗi người (khi đi một mình). Có thể tính bằng tham lam như cách được sử dụng trong code ở trên hoặc kết hợp quy hoạch động với deque để tìm min trên đoạn tịnh tiến.

Độ phức tạp khi tính là $O(m)$ cho mỗi người, vì $r$ chỉ dao động từ 1 đến 100 nên ta dùng một mảng phụ để cache giá trị đã tính lại.

Sau khi tính xong, gọi thời gian qua cầu của $n$ người là $A(n)$, ta sắp xếp $A$ tăng dần.

Gọi $F(i)$ là thời gian ít nhất để những người từ 1 đến i qua cầu, ta có công thức:

$ F(1) = A(1) \ F(2) = A(2) \ F(i) = min \begin{cases} F(i-2) + A(1) + 2A(2) + A(i) & \quad (1)\ F(i-1) + A(1) + A(i) & \quad (2)\ \end{cases} $

Trong trường hợp $(1)$, ta cho $A(2)$ quay về, sau đó $A(i)$ và $A(i-1)$ qua cầu, sau đó $A(1)$ từ bên kia cầu quay về, $A(1)$ và $A(2)$ cùng qua cầu.

Trong trường hợp $(2)$, $A(1)$ quay về sau đó cùng $A(i)$ qua cầu.

Code:


#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;
 
int time(int r, int m, const char *bridge) {
  int i = 0, res = 1;
  while (i + r <= m) {
    res++;
    i += r;
    while (bridge[i] == '1') i--;
  }
  return res;
}
 
int main() {
  ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
  int n, m; cin >> n >> m;
  vector<int> a(n);
  for (auto &x: a) cin >> x;
  string bridge; cin >> bridge;
  bridge = '0' + bridge + '0';
  vector<int> cache(101, 0);
  for (auto &x: a) {
    if (!cache[x]) x = cache[x] = time(x, m, bridge.data());
    else x = cache[x];
  }
  sort(a.begin(), a.end());
  if (n == 1) cout << a[0];
  else if (n == 2) cout << a[1];
  else {
    int f0 = a[0], f1 = a[1];
    for (int i=2; i<n; i++) {
      int f2 = min(f0 + a[0] + 2*a[1] + a[i], f1 + a[0] + a[i]);
      f0 = f1, f1 = f2;
    }
    cout << f1;
  }
  return 0;
}

MESSAGE1 – spoj

Đề bài

Thuật toán
message1-yeulaptrinh.pw

Ở bài này ta dời bảng B như hình, trong mỗi lần dời ta so sách các ô trong vùng giao nhau nữa 2 bảng, ô bằng nhau có giá trị 1, khác nhau có giá trị 0.

Cụ thể hơn, giả sử ta dời bảng B theo một vector $(x, y)$, khi đó ô $A(i, j)$ sẽ được so sánh với ô $B(i-x, j-y)$. Ta tính toạ độ các ô trong phần giao giữa 2 bảng như sau, có 4 điều kiện:

$
\begin{cases}
0 <= i < m\\
0 <= j < n\\
0 <= i-x < m\\
0 <= i-y < n\\
\end{cases}
$

Từ đó suy ra:

$
\begin{cases}
max(0, x) <= i < min(m, m + x)\\
max(0, y) <= j < min(n, n + y)\\
\end{cases}
$

Sau đó ta tìm hình chữ nhật chứa toàn số 1 và có diện tích lớn nhất (như bài QBRECT).

Sau đây là cách tìm hình chữ nhật như trên trong thời gian $O(n^2)$:

Với mỗi ô $j$ trên hàng $i$, ta tìm $f(j)$ là số ô 1 liên tiếp trên cột $j$, tính từ hàng $i$ trở lên. Sau đó, với mỗi cột $j$, ta tiếp tục tìm ô gần nhất bên trái và ô gần nhất bên phải có $f$ nhỏ hơn $f(j)$, sau đó tính diện tích hình chữ nhật ở cột $j$ là $S = f(j)\times(r – l – 1)$ với $l, r$ là chỉ số 2 ô bên trái và bên phải nói trên.

Hình minh hoạ khi tính $f(4)$:

message1-2-yeulaptrinh.pw

Để tìm $l, r$ nhanh, ta dùng kĩ thuật sử dụng Deque tìm Min/Max trên đoạn tịnh tiến.

Độ phức tạp của toàn bộ lời giải là $O(n^4)$.

Code

#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
using namespace std;
 
void calc(int &res, int x, int y, const vector<string> &a, const vector<string> &b) {
  int m = a.size(), n = a[0].size();
  int low_i = max(0, x), high_i = min(m, m + x);
  int low_j = max(0, y), high_j = min(n, n + y);
  if ((high_i - low_i)*(high_j - low_j) <= res) return;
  vector<int> f(high_j, 0);
  vector<int> l(high_j), q(high_j), idx(high_j);
  for (int i=low_i; i < high_i; i++) {
    int top = 0;
    for (int j=low_j; j < high_j; j++) {
      if (a[i][j] == b[i-x][j-y]) {
        f[j]++;
        while (top && q[top-1]>=f[j]) top--;
        if (!top) l[j] = low_j-1;
        else l[j] = idx[top-1];
        q[top] = f[j], idx[top] = j, top++;
      } else {
        f[j] = 0;
        q[0] = 0, idx[0] = j, top = 1;
      }
    }
    top = 0;
    int r;
    for (int j=high_j-1; j >= low_j; j--) {
      if (f[j]) {
        while (top && q[top-1]>=f[j]) top--;
        if (!top) r = high_j;
        else r = idx[top-1];
        res = max(res, f[j]*(r - l[j] - 1));
        q[top] = f[j], idx[top] = j, top++;
      } else {
        q[0] = 0, idx[0] = j, top = 1;
      }
    }
  }
}
 
int main() {
  ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
  int T; cin >> T;
  while (T--) {
    int n, m; cin >> m >> n;
    vector<string> a(m), b(m);
    for (auto &s: a) cin >> s;
    for (auto &s: b) cin >> s;
    int res = 0;
    for (int i=-m+1; i<m; i++) for (int j=-n+1; j<n; j++) {
      calc(res, i, j, a, b);
    }
    cout << res << '\n';
  }
  return 0;
}

MINK – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Bài này chỉ thuần sử dụng thuật toán Kỹ thuật sử dụng Deque tìm Max/Min trên một đoạn tịnh tiến

Code:

const  fi='';
    fo='';
    maxn=17000;
var   a:array[1..maxn] of longint;
    hold:array[1..maxn] of integer;
    i,j,n,k,t:integer;
    top,below:integer;
procedure push(i:integer);
begin
  while (top<>below-1) and (a[i]<a[hold[top]]) do dec(top);
  inc(top); hold[top]:=i;
end;
procedure pop(i:integer);
begin
  while (below<>top+1) and (hold[below]<=i) do inc(below);
end;
procedure print;
begin
  write(a[hold[below]],' ');
end;
procedure solve;
var   i:integer;
begin
  top:=0; below:=1;
  for i:=1 to k do push(i); print;
  for i:=k+1 to n do
    begin
      pop(i-k);
      push(i);
      print;
    end;
  writeln;
end;
procedure main;
var   i,j:integer;
begin
  assign(input,fi);reset(input);
  assign(output,fo);rewrite(output);
 
  readln(t);
  for i:=1 to t do
    begin
      read(n,k);
      for j:=1 to n do read(a[j]);
      solve;
    end;
 
  close(input);close(output);
end;
begin
  main;
end.
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define pb push_back
#define mp make_pair
#define all(x) (x).begin(),(x).end()
#define fi first
#define se second
#define SZ(x) ((int)(x).size())
typedef vector<int> VI;
typedef long long ll;
typedef pair<int,int> PII;
const ll mod=1000000007;
ll powmod(ll a,ll b) {ll res=1;a%=mod; assert(b>=0); for(;b;b>>=1){if(b&1)res=res*a%mod;a=a*a%mod;}return res;}
deque<int> q;
int i, n, k, a[20000], t, tt;
int main() {
	cin >> t;
	for (int tt=1; tt<=t; tt++) {
    cin >> n >> k;
    for (int i=1; i<=n; i++) cin >> a[i];
    while (!q.empty()) q.pop_back();
    for (int i=1; i<=n; i++) {
      while ((!q.empty())&&(q.front() < i-k+1)) q.pop_front();
      while ((!q.empty())&&(a[q.back()]>a[i])) q.pop_back();
      q.push_back(i);
      if (i>=k) cout << a[q.front()] << " ";
    }
    cout << endl;
	}
	return 0;
}

CREC01 – SPOJ

Đề bài:

Thuật toán:

 • Bài này ta sử dụng kỹ thuật deque. Thuật toán cũng không có gì phức tạp. Bạn có thể đọc code bên dưới để hiểu thêm

Code:

Pascal : https://ideone.com/swTkml

const  fi   ='';
    fo   ='';
    oo   =1000;
 
var   a    :array[0..oo,0..oo] of 0..1;
    l,h,dem:array[0..oo+1] of int64;
    m, n  :longint;
 
procedure Optimize;
var   i, j  :longint;
    ans   :int64;
begin
    fillchar(h, sizeof(h),0);
    ans:=0;
    for i:=1 to m do
        begin
            for j:=1 to n do
                begin
                    if a[i,j]=1 then begin
                    l[j]:=j;
                    h[j]:=h[j]+1;
                    while h[l[j]-1]>h[j] do
                        l[j]:=l[l[j]-1];
                    dem[j]:=h[j]*(j-l[j]+1)+dem[l[j]-1];
                    ans:=ans+dem[j];
                    //writeln(ans,'==');
                    //if (i=3) and (j=2) then writeln(dem[1]);
                    end
                    else begin
                        dem[j]:=0;
                        l[j]:=0;
                        h[j]:=0;
                    end;
 
                end;
 
        end;
    writeln(ans);
end;
 
procedure run;
var   i, j, tg  :longint;
    s    :ansistring;
begin
    assign(input,fi);assign(output,fo);
    reset(input);rewrite(output);
    readln(m, n);
    for i:=1 to m do
        begin
            readln(s);
            for j:=1 to n do
                    val(s[j],a[i,j]);
        end;
    Optimize;
    close(input);close(output);
 
end;
 
begin
    run;
end.

C++ : https://ideone.com/S0t4zZ

using namespace std;
#include<bits/stdc++.h>
 
#define BG begin()
#define ED end()
#define st first
#define nd second
#define PB push_back
#define PF push_front
#define FOR(i,a,b) for (long long i=a;i<b;i++)
#define FORE(i,a,b) for (long long i=a;i<=b;i++)
#define FORD(i,a,b) for (long long i=a;i>=b; i--)
#define ri(n)({\
  int neg=0;\
  n=0;\
  char ch;\
  for(ch=getchar(); ch<'0' || ch>'9'; ch=getchar()) if (ch=='-') neg=1-neg;\
  n=ch-48;\
  for(ch=getchar(); ch>='0' && ch<='9'; ch=getchar()) n=(n<<3)+(n<<1)+ch-48;\
  if (neg) n=-n;\
})
 
typedef long long ll;
typedef unsigned long long ull;
typedef pair<int,int> II;
typedef pair<ll,ll> LL;
const ll INF=1000000000+7;
const double esp=1e-13;
const double pi=3.141592653589;
 
 
ll m, n, a[1001][1001], H[1001], dem[1001], L[1001];
 
int main()
{
  //freopen("CREC01.inp", "r", stdin);
  //freopen("CREC01.out", "w", stdout);
  cin>>m>>n;
  char ch;
  FORE(i, 1, m)
    FORE(j, 1, n) {
      cin>>ch;
      a[i][j] = ch - '0';
    }
  memset(H, 0, sizeof(H));
  memset(L, 0, sizeof(L));
  memset(dem, 0, sizeof(dem));
  long long ans = 0;
  FORE(i, 1, m)
    FORE(j, 1, n) {
      //cout<<i<<" "<<j<<" "<<a[i][j]<<endl;
      if (a[i][j] == 1) {
        H[j]++;
        int k = j;
        while ( (k > 1) && (a[i][k-1] == 1) && (H[ k - 1 ] >= H[j]) ) k = L[k - 1];
        L[j] = k;
        dem[j] = H[j]*(j - L[j] + 1) + dem[L[j] - 1];
        ans += dem[j];
        //cout<<i<<"=="<<j<<"=="<<"=="<<H[j]<<"=="<<ans<<endl;
      }
      else
      {
        H[j] = 0;
        dem[j]= 0;
        L[j] = 0;
      }
    }
  cout<<ans;
}