NKPATH – spoj

Đề bài:


Thuật toán:


Với mỗi ô (i,j) với  $i=1..m; j=1..n-1;$ kiểm tra xem ô (ii,jj) với $ii=1..i-1; jj=1..j;$ có đi được đến ô (i,j) không

 • Nếu có
  l[i,j]:=(l[i,j]+l[ii,jj]) mod base;
  

Kết quả: $\sum_{i=1}^{m}L[i][n]$

Code:


const  fi='';
    fo='';
    maxn=100;
    base=1000000000;
type  arra=array[1..maxn,1..maxn] of integer;
    arrl=array[1..maxn,1..maxn] of longint;
var   a:arra;
    i,j,m,n:byte;
    l:arrl;
    f:text;
    res:int64;
procedure nhap;
begin
  assign(f,fi);
  reset(f);
  readln(f,m,n);
  for i:=1 to m do
    for j:=1 to n do read(f,a[i,j]);
  close(f);
end;
procedure init;
begin
  for i:=1 to m do l[i,1]:=1;
 
  res:=0;
end;
function kt(x,y:longint):boolean;
var   tmp:longint;
begin
    while y>0 do
    begin
      x:=x mod y;
      tmp:=x;
      x:=y;
      y:=tmp;
    end;
    if x=1 then exit(false) else exit(true);
end;
procedure xuly;
var   ii,jj:byte;
begin
  for i:=1 to m do
    for j:=1 to n-1 do
    begin
      for ii:=i-1 downto 1 do
        for jj:=j downto 1 do
            if kt(a[i,j],a[ii,jj]) then l[i,j]:=(l[i,j]+l[ii,jj]) mod base;
      for jj:=j-1 downto 1 do
        if kt(a[i,j],a[i,jj]) then l[i,j]:=(l[i,j]+l[i,jj]) mod base;
    end;
 
  for i:=1 to m do
    for ii:=i downto 1 do
        for jj:=n-1 downto 1 do
        if kt(a[i,n],a[ii,jj]) then res:=(res+l[ii,jj]) mod base;
end;
procedure xuat;
begin
  assign(f,fo);
  rewrite(f);
  writeln(f,res);
  close(f);
end;
begin
  nhap;
  init;
  xuly;
  xuat;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*