MSE07B – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Nếu bạn sử dụng C++ thì có thể dùng cấu trúc dữ liệu có sẵn là std::set, còn nếu dùng Pascal thì sẽ phải code dài hơn một chút.
 • Toàn bộ về std::set cho bạn nào dùng C++: http://yeulaptrinh.pw/938/set-trong-c/

Code:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define FOR(i,a,b) for (int i=(a),_b=(b);i<=_b;i=i+1)
#define FORD(i,b,a) for (int i=(b),_a=(a);i>=_a;i=i-1)
#define REP(i,n) for (int i=0,_n=(n);i<_n;i=i+1)
#define FORE(i,v) for (__typeof((v).begin()) i=(v).begin();i!=(v).end();i++)
#define ALL(v) (v).begin(),(v).end()
#define pb push_back
#define mp make_pair
#define fi first
#define se second
#define SZ(x) ((int)(x).size())
#define double db
typedef long long ll;
typedef pair<int,int> PII;
const ll mod=1000000007;
ll powmod(ll a,ll b) {ll res=1;a%=mod; assert(b>=0); for(;b;b>>=1){if(b&1)res=res*a%mod;a=a*a%mod;}return res;}
const int MAXN = 1E6+3;
const int oo = 1e9+3;
 
set<PII> s;
set<PII>::iterator it;
int p, k, x, i;
 
int main() {
  	#ifndef ONLINE_JUDGE
  	freopen("test.inp", "r", stdin);
  	freopen("test.out", "w", stdout);
  	#endif
  cin >> x;
  while (x != 0) {
    //
    if (x == 1) {
      cin >> k >> p;
      s.insert(PII(p,k));
    }
    //
    if (x == 2)
    if (!s.empty()) {
      it = s.end(); -- it;
      cout << it -> se << endl;
      s.erase(it);
    } else cout << 0 << endl;
    //
    if (x==3)
    if (!s.empty()) {
      it = s.begin();
      cout << it -> se << endl;
      s.erase(it);
    } else cout << 0 << endl;
    //
    cin >> x;
  }
	return 0;
}
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*