VCOWFLIX – spoj

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/VCOWFLIX/

Thuật toán:

 • Gọi L[i][j] tổng khối lượng bò lớn nhất mà John có thể mang đi xem phim khi có i con bò và sức chứa của xe là j.
  • Nếu a[i]<=j thì L[i,j]:=max(L[i-1,j], L[i-1,j-a[i]]+a[i]);
  • Nếu a[i]>j thì L[i,j]:=L[i-1,j];

Code:

uses  math;
const  fi='';
    fo='';
    maxn=16;
    oo=5000;
var   l:array[0..maxn,0..5000] of longint;
    a:array[1..maxn] of longint;
    i,j,c,n:longint;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    assign(output,fo);rewrite(output);
 
    readln(c,n);
    for i:=1 to n do read(a[i]);
 
    for i:=1 to n do
        for j:=0 to c do
            begin
              l[i,j]:=l[i-1,j];
              if a[i]<=j then
                l[i,j]:=max(l[i,j],l[i-1,j-a[i]]+a[i]);
            end;
 
    writeln(l[n,c]);
 
    close(input);close(output);
end.
Khuyên dùng

 

Speak Your Mind

*