Các cấu trúc điều khiển trong C++

Cấu trúc lặp for

  for(biểu_thức_1; biểu_thức_2; biểu_thức_3)
  {
   Câu lệnh 1;
   ...
   Câu lệnh n;
  }
 • Ý nghĩa từng biểu thức:
 • biểu_thức_1: thường dùng khởi tạo biến đếm vòng lặp.
 • biểu_thức_2: thường dùng kiểm tra điều kiện vòng lặp.
 • biểu_thức_3: thường dùng điều khiển biến đếm của vòng lặp
 • Ví dụ: for(int i=0; i<10; i++)
 • Thứ tự thực hiện:
  • Bước 1: Xác định biểu_thức_1
  • Bước 2: Xác định biểu_thức_2
  • Bước 3: Nếu biểu_thức_2 đúng chương trình sẽ thực hiện khối lệnh trong vòng lặp for. Ngược lại thoát khỏi for.
  • Bước 4: Tính biểu_thức_3, sau đó quay lại bước 2 để bắt đầu vòng lặp mới.

Cấu trúc điều khiển rẽ nhánh if

  if(biểu_thức_điều_kiện)
  {
   Câu lệnh 1;
   ...
   Câu lệnh n;
  }

Cấu trúc điều khiển rẽ nhánh if…else

  if(biểu_thức_điều_kiện)
  {
   Câu lệnh 1;
   ...
   Câu lệnh n;
  }
  else
  {
   Câu lệnh 1;
   ...
   Câu lệnh n;
  }

Cấu trúc điều khiển switch

  switch(biều_thức_chọn)
  {
   case Giá_trị_1:
      Lệnh_1;
      Lệnh_2;
      ...
      break;
   case Giá_trị_2:
      Lệnh_1;
      Lệnh_2;
      ...
      break;
   default:
      Lệnh_1;
      Lệnh_2;
      ...
      break;
  }
 • biều_thức_chọn trong switch sẽ được so sánh với các giá trị trong tương ứng với các mệnh đề case.
 • Nếu giá trị biều_thức_chọn bằng Giá_trị_i thì khối lệnh của case i được thực hiện. Ngược lại thì khối lệnh tương ứng với khóa default được thực hiện.

Cấu trúc điều khiển lặp while

  while(<điều_kiện_lặp)
  {
   Câu lệnh 1;
   ...
   Câu lệnh n;
  }
 • Điều kiện lặp được kiểm tra trước khi thực hiện khối lệnh

Cấu trúc lặp while

  do
  {
   Câu lệnh 1;
   ...
   Câu lệnh n; 
  }while(điều_kiện_lặp);
 • Điều kiện lặp được kiểm tra khi khối lệnh được thực hiện xong. Do đó khối lệnh trong vòng lặp được thực hiện ít nhất 1 lần
Khuyên dùng

 

Speak Your Mind

*