C11CAVE – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Chỉ cần duyệt từ 1 đến h rồi kiểm tra, bạn đọc code bên dưới sẽ hiểu.

Code:

  const      fi   = '';
          fo   = '';
          maxn  = 1000000;
 
  var
          n , h  : longint;
          m    : longint;
          d , c  : array[ 0..maxn ] of longint;
 
  procedure  enter;
    var
        i      : longint;
        u , v    : longint;
    begin
        read( n , h );
        m := n div 2;
        for i := 1 to m do
         begin
          read( u , v );
          inc( d[ u ] );
          inc( c[ v ] );
         end;
    end;
 
  procedure  prepair;
    var
        i      : longint;
    begin
        for i := 1 to h do
         begin
          d[ i ] := d[ i-1 ] + d[ i ];
          c[ i ] := c[ i-1 ] + c[ i ];
         end;
    end;
 
 
  procedure  solve;
    var
        res , num  : longint;
        i , tmp   : longint;
    begin
        res := n+1;
        num := 0;
        for i := 1 to h do
         begin
          tmp := d[ h ] - d[ i-1 ] + c[ h ] - c[ h-i ];
          if res > tmp then
           begin
            res := tmp;
            num := 1;
           end
          else
           if res = tmp then inc( num );
         end;
        writeln( res , ' ' , num );
    end;
 
 
 
  BEGIN
 
        assign( input , fi ); reset( input );
        assign( output , fo ); rewrite( output );
 
        enter;
        prepair;
        solve;
 
        close( input ); close( output );
 
  END.
Khuyên dùng

 

Speak Your Mind

*