MESSAGE1 – spoj

Đề bài

Thuật toán
message1-yeulaptrinh.pw

Ở bài này ta dời bảng B như hình, trong mỗi lần dời ta so sách các ô trong vùng giao nhau nữa 2 bảng, ô bằng nhau có giá trị 1, khác nhau có giá trị 0.

Cụ thể hơn, giả sử ta dời bảng B theo một vector $(x, y)$, khi đó ô $A(i, j)$ sẽ được so sánh với ô $B(i-x, j-y)$. Ta tính toạ độ các ô trong phần giao giữa 2 bảng như sau, có 4 điều kiện:

$
\begin{cases}
0 <= i < m\\
0 <= j < n\\
0 <= i-x < m\\
0 <= i-y < n\\
\end{cases}
$

Từ đó suy ra:

$
\begin{cases}
max(0, x) <= i < min(m, m + x)\\
max(0, y) <= j < min(n, n + y)\\
\end{cases}
$

Sau đó ta tìm hình chữ nhật chứa toàn số 1 và có diện tích lớn nhất (như bài QBRECT).

Sau đây là cách tìm hình chữ nhật như trên trong thời gian $O(n^2)$:

Với mỗi ô $j$ trên hàng $i$, ta tìm $f(j)$ là số ô 1 liên tiếp trên cột $j$, tính từ hàng $i$ trở lên. Sau đó, với mỗi cột $j$, ta tiếp tục tìm ô gần nhất bên trái và ô gần nhất bên phải có $f$ nhỏ hơn $f(j)$, sau đó tính diện tích hình chữ nhật ở cột $j$ là $S = f(j)\times(r – l – 1)$ với $l, r$ là chỉ số 2 ô bên trái và bên phải nói trên.

Hình minh hoạ khi tính $f(4)$:

message1-2-yeulaptrinh.pw

Để tìm $l, r$ nhanh, ta dùng kĩ thuật sử dụng Deque tìm Min/Max trên đoạn tịnh tiến.

Độ phức tạp của toàn bộ lời giải là $O(n^4)$.

Code

#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
using namespace std;
 
void calc(int &res, int x, int y, const vector<string> &a, const vector<string> &b) {
  int m = a.size(), n = a[0].size();
  int low_i = max(0, x), high_i = min(m, m + x);
  int low_j = max(0, y), high_j = min(n, n + y);
  if ((high_i - low_i)*(high_j - low_j) <= res) return;
  vector<int> f(high_j, 0);
  vector<int> l(high_j), q(high_j), idx(high_j);
  for (int i=low_i; i < high_i; i++) {
    int top = 0;
    for (int j=low_j; j < high_j; j++) {
      if (a[i][j] == b[i-x][j-y]) {
        f[j]++;
        while (top && q[top-1]>=f[j]) top--;
        if (!top) l[j] = low_j-1;
        else l[j] = idx[top-1];
        q[top] = f[j], idx[top] = j, top++;
      } else {
        f[j] = 0;
        q[0] = 0, idx[0] = j, top = 1;
      }
    }
    top = 0;
    int r;
    for (int j=high_j-1; j >= low_j; j--) {
      if (f[j]) {
        while (top && q[top-1]>=f[j]) top--;
        if (!top) r = high_j;
        else r = idx[top-1];
        res = max(res, f[j]*(r - l[j] - 1));
        q[top] = f[j], idx[top] = j, top++;
      } else {
        q[0] = 0, idx[0] = j, top = 1;
      }
    }
  }
}
 
int main() {
  ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
  int T; cin >> T;
  while (T--) {
    int n, m; cin >> m >> n;
    vector<string> a(m), b(m);
    for (auto &s: a) cin >> s;
    for (auto &s: b) cin >> s;
    int res = 0;
    for (int i=-m+1; i<m; i++) for (int j=-n+1; j<n; j++) {
      calc(res, i, j, a, b);
    }
    cout << res << '\n';
  }
  return 0;
}
Khuyên dùng

 

Speak Your Mind

*