FIBVAL – spoj

Đề bài

Thuật toán

Để giải được bài này, ta cần áp dụng 1 tính chất đặc biệt của dãy Fibonacci, đó là chu kỳ Pisano

Dãy Fibonacci có dạng:

 • f(0) = 0
 • f(1)=1
 • f(i)=f(i-1)+f(i-2)

Đối với 1 số nguyên n bất kì thì dãy g(i)=f(i) mod n có tính chu kì.

Ví dụ: Với n=3 ta có:

f 0 1 1 2 3 5 8 13 15 28 43
g 0 1 1 2 0 2 2 1 0 1 1

Ở bài này, ta có chu kì gồm 7 nốt nhạc vì vậy ta xét tính chu kì trên dãy g(i)=f(i) mod 7.

Chu kì Peisano của 7 trong bài này gồm 16 số:

 1 2 3 5 1 6 0 6 6 5 4 2 6 1 0 1

Như vậy, độ dài đoạn nhạc dài nhất có tính chu kì chỉ có thể là 2 hoặc có dạng 16*k.

Code

CONST
  tfi = '';
  tfo = '';
VAR
  fi,fo      : text;
 
Function pro(l,r: longint): longint;
  Var
    len,res: longint;
  Begin
    len:=r-l+1;
    l:=l mod 16;
    r:=r mod 16;
    If l=0 then l:=16;
    If r=0 then r:=16;
    res:=len div 16;
    If len>=32 then exit(res*16)
    else
      If len>=9 then exit(2)
      else
        If ((l=9)) or ((l>9) and (r0 do
      begin
        read(fi,l,r);
        writeln(fo,pro(l,r));
        dec(test);
      end;
  End;
 
BEGIN
  assign(fi,tfi); reset(fi);
  assign(fo,tfo); rewrite(fo);
    process;
  close(fi); close(fo);
END.

Nguồn: không rõ

Khuyên dùng

 

Speak Your Mind

*