ACMNB – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

Thuật toán có thể suy ra từ cách làm thực tế. Nếu Tí làm tất cả 2n bài sẽ mất tổng thời gian là

12-yeulaptrinh.pwTuy nhiên Tí phải nhường lại n bài cho Tèo. Mỗi khi Tí nhường bài i cho Tèo, thời gian S sẽ giảm đi một lượng ci = ai – bi. Ta cần chọn n bài để Tí nhường cho Tèo sao cho thời gian S giảm đi nhiều nhất, tức là phải chọn n chỉ số i có c lớn nhất.

Code:

CONST  FI='';
    FO='';
    maxn=trunc(1e5)*8;
type  arr1  =array[1..maxn] of longint;
var   n,i,j  :longint;
    a,b,c  :arr1;
    ans   :longint;
procedure enter;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    read(n);
    for i:=1 to 2*n do read(a[i],b[i]);
    close(input);
end;
procedure swap(var x,y:longint);
var   tg   :longint;
begin
    tg:=x;x:=y;y:=tg;
end;
procedure qs(l,r:longint; var a,b,c:arr1);
var   i,j,x,y   :longint;
begin
    i:=l;j:=r;
    x:=a[(l+r) div 2];
    y:=b[(l+r) div 2];
    repeat
        while (x>a[i]) do inc(i);
        while (x<a[j]) do dec(j);
        if i<=j then
            begin
                swap(a[i],a[j]);
                swap(b[i],b[j]);
                swap(c[i],c[j]);
                inc(i);dec(j);
            end;
    until i>j;
    if i<r then qs(i,r,a,b,c);
    if j>l then qs(l,j,a,b,c);
end;
procedure process;
begin
    for i:=1 to 2*n do c[i]:=a[i]-b[i];
    qs(1,2*n,c,a,b);
    for i:= 1 to n do
        ans := ans+a[i];
    for i:=n+1 to 2*n do
        ans := ans+b[i];
end;
procedure print;
begin
    assign(output,fo);rewrite(output);
    writeln(ans);
    close(output);
end;
begin
    enter;
    process;
    print;
end.
Khuyên dùng

 

Speak Your Mind

*