NKPALIN – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/NKPALIN/

Thuật toán:

Gọi F[i][j] là độ dài xâu đối xứng dài nhất trong đoạn S[i..j]. Khi đó:

 1. F[i,j] = F[i+1,j-1]+2 nếu S[i] = S[j]
 2. F[i,j] = max(F[i+1,j],F[i,j-1]) nếu S[i] <> S[j]

Bạn có thể đọc code bên dưới để hiểu hơn.

Code:

Program Xaucon;
Var s,st,st1:ansistring;
  i,j:integer;
  F: Array[1..2000,1..2000] Of Integer;
 
Procedure nhap;
 Begin
 Readln(s);
 For i:=1 to length(s) do F[i,i]:=1;
 Writeln;Writeln;
 end;
 
Function max(a,b:integer):integer;
 Begin
 If a>b then exit(a) else exit(b);
 End;
 
 
Procedure Solve;
 Begin
 For i:=length(s) downto 1 do
  For j:=i+1 to length(s) do
   If s[i]=s[j] then
     F[i,j]:=F[i+1,j-1]+2
   else F[i,j]:= max(F[i+1,j],F[i,j-1]);
  End;
 
Procedure PrintResult;
 Begin
 i:=1;
 j:=length(s);
  While (i<=j) do
  Begin
   If s[i]=s[j] then
    Begin
     st:=st+s[i];
     st1:=s[j]+st1;
     inc(i);
     dec(j);
    end
   Else
    If F[i+1,j]=F[i,j] then inc(i) else dec(j);
  End;
   If F[1,length(s)] mod 2 =1 then delete(st1,1,1);
  st:=st+st1;
 Writeln(st);
 end;
 
 Begin
 nhap;
 Solve;
 PrintResult;
readln
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Comments

 1. Tạ Anh Tú says:

  chào b. b có thể viết bằng ngôn ngữ Java hoặc C đc ko? Thanks b

Speak Your Mind

*