P171SUMD – ptit

Đề bài:

Thuật toán:

 • Ưu tiên di chuyển hàng trước nếu m < n và ngược lại.
 • Sử dụng thuật toán tham lam trừ từng hàng và từng từng cột.

Code:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define pb push_back
#define mp make_pair
#define all(x) (x).begin(),(x).end()
#define fi first
#define se second
#define SZ(x) ((int)(x).size())
typedef vector<int> VI;
typedef long long ll;
typedef pair<int,int> PII;
const ll mod=1000000007;
ll powmod(ll a,ll b) {ll res=1;a%=mod; assert(b>=0); for(;b;b>>=1){if(b&1)res=res*a%mod;a=a*a%mod;}return res;}
const int MAXN = 200;
const int oo = 1000;
int m, n, i, j, g[MAXN][MAXN], kt, mi, tam, dadoi;
vector<int> H, C;
 
void xulyhang() {
  for (int i=1; i<=m; i++) {
    mi = oo;
    for (int j=1; j<=n; j++) mi = min(mi, g[i][j]);
    for (int j=1; j<=mi; j++) H.push_back(i);
    for (int j=1; j<=n; j++) g[i][j]-=mi;
  }
}
 
void xulycot() {
  for (int j=1; j<=n; j++) {
    mi = oo;
    for (int i=1; i<=m; i++) mi = min(mi, g[i][j]);
    for (int i=1; i<=mi; i++) C.push_back(j);
    for (int i=1; i<=m; i++) g[i][j]-=mi;
  }
}
 
int main() {
  cin >> m >> n;
  for (int i=1; i<=m; i++)
    for (int j=1; j<=n; j++) cin >> g[i][j];
  kt = 1;
  if (m < n) {
    xulyhang();
    xulycot();
  }
  else {
    xulycot();
    xulyhang();
  }
  for (int i=1; i<=m; i++)
    for (int j=1; j<=n; j++)
    if (g[i][j]!=0) kt = 0;
  if (kt==0) cout << -1;
  else {
      cout << C.size()+H.size() << endl;
      for (int i=0; i<H.size(); i++) cout << "H " << H[i] << endl;
      for (int i=0; i<C.size(); i++) cout << "C " << C[i] << endl;
  }
	return 0;
}
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*