ADS – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Kết quả là: m – n + số thành phần liên thông
 • Chứng minh
  1. Nếu 1 thành phần liên thông thì cách xếp hành trình tối ưu nhất là xếp hành trình của mỗi nhân viên có một con đường riêng còn lại giống nhau (“Hành trình phân công cho mỗi nhân viên phải có ít nhất một đoạn đường chưa có nhân viên nào khác đi tiếp thị.”) Giả sử có 1 cây khung n-1 cạnh =>  còn lại m-n+1 cạnh thừa => xếp nhiều nhất thêm m-n+1 hành trình.
  2. Nếu có nhiều thành phần liên thông thì tương tự. Kết quả là: SUM(m[i]-n[i]+1) = m – n +1 với i=1..n, m[i] là số cạnh tplt i, n[i] số đỉnh tplt i.

Code:

const  fi='';
    fo='';
    maxn=2000;
var   a:array[1..maxn,1..maxn] of boolean;
    cx:array[1..maxn] of boolean;
    i,j,n,m,res,x,y,dem:integer;
procedure dfs(u:integer);
var   v:integer;
begin
  cx[u]:=true;
  for v:=1 to n do
    if not cx[v] then
     if a[u,v] then
        dfs(v);
end;
begin
  assign(input,fi);reset(input);
  assign(output,fo);rewrite(output);
 
  readln(n,m);
  for i:=1 to m do
    begin
      readln(x,y);
      a[x,y]:=true;
      a[y,x]:=true;
    end;
 
  for i:=1 to n do
    if not cx[i] then
        begin
          inc(dem);
          dfs(i);
        end;
 
  res:=m-n+dem;
 
  writeln(res);
 
  close(input);close(output);
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*