MINK – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Bài này chỉ thuần sử dụng thuật toán Kỹ thuật sử dụng Deque tìm Max/Min trên một đoạn tịnh tiến

Code:

const  fi='';
    fo='';
    maxn=17000;
var   a:array[1..maxn] of longint;
    hold:array[1..maxn] of integer;
    i,j,n,k,t:integer;
    top,below:integer;
procedure push(i:integer);
begin
  while (top<>below-1) and (a[i]<a[hold[top]]) do dec(top);
  inc(top); hold[top]:=i;
end;
procedure pop(i:integer);
begin
  while (below<>top+1) and (hold[below]<=i) do inc(below);
end;
procedure print;
begin
  write(a[hold[below]],' ');
end;
procedure solve;
var   i:integer;
begin
  top:=0; below:=1;
  for i:=1 to k do push(i); print;
  for i:=k+1 to n do
    begin
      pop(i-k);
      push(i);
      print;
    end;
  writeln;
end;
procedure main;
var   i,j:integer;
begin
  assign(input,fi);reset(input);
  assign(output,fo);rewrite(output);
 
  readln(t);
  for i:=1 to t do
    begin
      read(n,k);
      for j:=1 to n do read(a[j]);
      solve;
    end;
 
  close(input);close(output);
end;
begin
  main;
end.
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define pb push_back
#define mp make_pair
#define all(x) (x).begin(),(x).end()
#define fi first
#define se second
#define SZ(x) ((int)(x).size())
typedef vector<int> VI;
typedef long long ll;
typedef pair<int,int> PII;
const ll mod=1000000007;
ll powmod(ll a,ll b) {ll res=1;a%=mod; assert(b>=0); for(;b;b>>=1){if(b&1)res=res*a%mod;a=a*a%mod;}return res;}
deque<int> q;
int i, n, k, a[20000], t, tt;
int main() {
	cin >> t;
	for (int tt=1; tt<=t; tt++) {
    cin >> n >> k;
    for (int i=1; i<=n; i++) cin >> a[i];
    while (!q.empty()) q.pop_back();
    for (int i=1; i<=n; i++) {
      while ((!q.empty())&&(q.front() < i-k+1)) q.pop_front();
      while ((!q.empty())&&(a[q.back()]>a[i])) q.pop_back();
      q.push_back(i);
      if (i>=k) cout << a[q.front()] << " ";
    }
    cout << endl;
	}
	return 0;
}
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*