MDIGITS2 – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Bạn chỉ cần tạo 1 xâu st[] với thứ tự các số tự nhiên như đề bài nhé.
 • Các bạn xem code của mình để dễ hiểu hơn nhé

Code:

Var
 n :Int64;
 
 function Solve :Int64;
 var
  S,T,X :AnsiString;
  i :Int64;
 begin
  S:=''; Str(n,X); i:=1;
  while i<=n do
   begin
    Str(i,T); S:=S+T; Inc(i);
   end;
  Solve:=Pos(X,S);
 end;
 
Begin
 Assign(Input,''); Reset(Input);
 Assign(Output,''); Rewrite(Output);
 ReadLn(n); 
 Write(Solve);
 Close(Input); Close(Output);
End.
Khuyên dùng

 

Speak Your Mind

*