QBHV – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Sắp xếp các kí tự trong xâu S tăng dần theo thứ tự bảng chữ cái Alphabet.
 • Quay lui liệt kê các hoán vị của xâu S, với mỗi hoán vị mới sinh ra kiểm tra xem có trùng với xâu vừa viết ra hay không.

Code:

Const
 maxN =9;
 maxSL =362880;
Var
 n,m :LongInt;
 S,X :String[9];
 D :Array['A'..'Z'] of ShortInt;
 A :Array[0..maxSL] of String[9];
 Free :Array[1..maxN] of Boolean;
 
 procedure QSort(l,r :LongInt);
 var
  i,j :LongInt;
  Key,Tmp :Char;
 begin
  if (l>=r) then Exit;
  i:=l; j:=r; Key:=S[(l+r) div 2];
  repeat
   while (S[i]<Key) do Inc(i); 
   while (S[j]>Key) do Dec(j);
   if (i<=j) then
    begin
     if (i<j) then begin Tmp:=S[i]; S[i]:=S[j]; S[j]:=Tmp; end; Inc(i); Dec(j); end; until (i>j);
  QSort(l,j); QSort(i,r);
 end;
 
 function Factorial(i :LongInt) :LongInt;
 var
  j,tmp :LongInt;
 begin
  if (i=0) then Exit(1);
  tmp:=1;
  for j:=2 to i do tmp:=tmp*j;
  Exit(tmp);
 end;
 
 procedure Enter;
 var
  i,tmp :LongInt;
  ch :Char;
 begin
  ReadLn(S); n:=Length(S); QSort(1,n);
  FillChar(D,SizeOf(D),0);
  FillChar(Free,SizeOf(Free),true);
  for i:=1 to n do Inc(D[S[i]]);
  X:='';
  for i:=1 to n do X:=X+' ';
  tmp:=1;
  for ch:='A' to 'Z' do tmp:=tmp*Factorial(D[ch]);
  WriteLn(Factorial(n) div tmp);
  A[0]:='';
  m:=0;
 end;
 
 procedure Back(i :LongInt);
 var
  j :LongInt;
 begin
  for j:=1 to n do
   if (Free[j]) then
    begin
     X[i]:=S[j];
     Free[j]:=false;
     if (i=n) and (X>A[m]) then
      begin
       WriteLn(X); Inc(m); A[m]:=X;
      end
     else Back(i+1);
     Free[j]:=true;
    end;
 end;
 
Begin
 Assign(Input,''); Reset(Input);
 Assign(Output,''); Rewrite(Output);
 Enter;
 Back(1);
 Close(Input); Close(Output);
End.
Khuyên dùng

 

Speak Your Mind

*