BASEH – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Chuyển n về hệ nhị phân
 • Các bạn có thể tham khảo code sau

Code:

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
  long long a[10000005], n,dem=0,k;
  cin>>n>>k;
  while(n>0)
  {
        a[dem] = n%2;
        n = n/2;
        dem++;
  }
  for(long long i=dem-1; i>=0;i--)
  cout<<a[i];
  return 0;
}
Khuyên dùng

 

Speak Your Mind

*