Các hàm làm tròn số trong C++

value   round   floor   ceil    trunc
-----   -----   -----   ----    -----
2.3     2.0     2.0     3.0     2.0
3.8     4.0     3.0     4.0     3.0
5.5     6.0     5.0     6.0     5.0
-2.3    -2.0    -3.0    -2.0    -2.0
-3.8    -4.0    -4.0    -3.0    -3.0
-5.5    -6.0    -6.0    -5.0    -5.0

Hàm round(x)

Làm tròn về số nguyên gần nhất so với số thực x.

Hàm trunc(x)

Trả về số thực có giá trị bằng phần nguyên của x.

Hàm ceil(x)

Làm tròn lên số thực x. Trả về số thực có giá trị bằng số nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng x.

Hàm floor(x)

Làm tròn xuống số thực x. Trả về số thực có giá trị bằng số nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng x.

 

Chú ý: Tất cả các hàm trên đều thuộc thư viện cmath. Bạn phải khai báo thư viện này trước khi sử dụng các hàm trên.

Khuyên dùng

 

Trackbacks

  1. […] Bạn nên tham khảo bài viết: Các hàm làm tròn số trong C++ […]

Speak Your Mind

*