NKNUMFRE – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Vét cạn.

Code:

const
 fi='';
 fo='';
var
 a,b,i,j,dem,num : longint;
procedure swap(var x,y : char);
 var tg :char;
 begin
  tg:=x;x:=y;y:=tg;
 end;
function gcd(a,b : longint) : longint;
 var r : longint;
 begin
  while b>0 do
   begin
    r := a mod b;
    a:=b;
    b:=r;
   end;
  exit(a);
 end;
function dao(x : longint) : longint;
 var s : string;
   y : longint;
 begin
  str(x,s);
  i:=1;j:=length(s);
  while i<j do
   begin
    swap(s[i],s[j]);
    inc(i);dec(j);
   end;
  val(s,y);
  exit(y);
 end;
begin
 assign(input,fi);reset(input);
 assign(output,fo);rewrite(output);
 readln(a,b);
 for num := a to b do
  if gcd(dao(num),num)=1 then inc(dem);
 writeln(dem);
 close(input);close(output);
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*