NDCCARD – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Dùng mảng f[i] đánh dấu giá trị lớn nhất <= i trong dãy A.
 • Vậy nên các cặp 3 số là a[i], a[j], f[m-a[i]-a[j]].
 • Chú ý đề bài cho dãy A đôi một khác nhau nhé.

Code:

#include <bits/stdc++.h>
 
using namespace std;
 
const int oo = 500001;
const int MAXN = 10001;
int i, j, n, m, a[MAXN], tmp, res, f[oo];
 
int main() {
  cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];
  sort(a+1,a+n+1);
  tmp = 0;
  for (int i = a[1]; i <= m; i++) {
    if ((tmp < n) && (i >= a[tmp+1])) tmp++;
    f[i] = a[tmp];
  }
  for (int i = 1; i<= n-2; i++) {
    for (int j = i+1; j <= n-1; j++) {
      tmp = m - a[i] - a[j];
      if (tmp < 1) continue;
      tmp = f[tmp];
      if (tmp <= a[j]) continue;
      res = max(res, a[i] + a[j] + tmp);
    }
  }
  cout << res;
  return 0;
}
CONST fin='';
   fout='';
VAR res, i, j, n, m, x, min: longint;
  a, ok: array[1..1000000] of longint;
  f: text;
BEGIN
 Assign(f,fin);
 Reset(f);
 Readln(f,n,m);
 min:=maxlongint-1;
 For i:=1 to n do
  Begin
   Read(f,a[i]);
   ok[a[i]]:=a[i];
   If a[i]<min then min:=a[i];
  End;
 Close(f);
 For i:=min+1 to 1000000 do
  If ok[i]=0 then ok[i]:=ok[i-1];
 res:=0;
 For i:=1 to n-1 do
  For j:=i+1 to n do
   Begin
    x:=m-a[i]-a[j];
    If x>0 then
     Begin
      If (ok[x]<>a[i]) and (ok[x]<>a[j]) and (ok[i]<>0) then
       If a[i]+a[j]+ok[x]>res then res:=a[i]+a[j]+ok[x];
     End;
   End;
 Assign(f,fout);
 Rewrite(f);
 Writeln(f,res);
 Close(f);
END.
Khuyên dùng

 

Speak Your Mind

*