VECTOR – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

Code:

const
 fi='';
 fo='';
 maxn=30;
 oo=5000;
var
 d : array[-oo..oo,-oo..oo] of longint;
 x,y : array[1..maxn] of longint ;
 i,j,n,u,v,xx,yy,s1,s2 : longint;
 res : int64;
procedure enter;
 begin
  assign(input,fi);reset(input);
  read(n);
  for i:=1 to n do read(x[i],y[i]);
  read(u,v);
  close(input);
 end;
procedure up1;
 begin
  inc(d[xx,yy]);
 end;
procedure try1(i : longint);
 var j: longint;
 begin
  for j:=0 to 1 do
   begin
    if j=1 then begin xx:=xx+x[i]; yy:=yy+y[i]; end;
    if i=s1 then up1 else try1(i+1);
    if j=1 then begin xx:=xx-x[i]; yy:=yy-y[i] end;
   end;
 end;
procedure up2;
 var tg1,tg2 : longint;
 begin
  tg1 := u - xx;
  tg2 := v - yy;
  if (tg1<=oo) and(tg1>=-oo) then
  if (tg2<=oo) and (tg2>=-oo) then inc(res,d[tg1,tg2]);
 end;
procedure try2(i : longint);
 var j: longint;
 begin
  for j:=0 to 1 do
   begin
    if j=1 then begin xx:=xx+x[i]; yy:=yy+y[i]; end;
    if i=n then up2 else try2(i+1);
    if j=1 then begin xx:=xx-x[i]; yy:=yy-y[i] end;
   end;
 end;
procedure process;
 begin
  s1 := n div 2; s2 := s1+1;
  xx := 0; yy:=0;
  try1(1);
  xx := 0; yy:=0;
  try2(s2);
 end;
procedure print;
 begin
  assign(output,fo);rewrite(output);
  writeln(res);
  close(output);
 end;
begin
 enter;
 process;
 print;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Trackbacks

Speak Your Mind

*