LUCKYNUM – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Duyệt BFS.
 • F[i,j] là phần dư của 88..866..6 (i số 8, j số 6) cho X.

Code:

#include <bits/stdc++.h>
#define fi first
#define se second
#define mp make_pair
 
using namespace std;
 
const int MAXN = 203;
const int MAXQ = MAXN * MAXN;
int i, j, t, X, f[MAXN][MAXN];
queue< pair<int,int> > q;
 
int mu (int n) {
  int tmp = 1;
  for (int i = 1; i <= n; i++) tmp = (tmp * 10) % X;
  return tmp;
}
 
void print(int x, int y) {
  for (int i = 1; i <= x; i++) cout << 8;
  for (int i = 1; i <= y; i++) cout << 6;
  cout << endl;
}
 
void bfs() {
  while (!q.empty()) q.pop();
  q.push( make_pair(0,0) );
  pair<int,int> x;
  while (q.size()) {
    x = q.front();
    q.pop();
    if (x.fi+x.se >= MAXN) {cout << -1 << endl; return;}
    if (f[x.fi][x.se+1] == 0) q.push(mp(x.fi,x.se+1));
    if (f[x.fi+1][x.se] == 0) q.push(mp(x.fi+1,x.se));
    f[x.fi+1][x.se] = (f[x.fi][x.se] + mu(x.fi+x.se) * 8) % X;
    f[x.fi][x.se+1] = (f[x.fi][x.se] * 10 + 6) % X;
    if (f[x.fi][x.se+1] == 0) {print(x.fi,x.se+1); return;}
    if (f[x.fi+1][x.se] == 0) {print(x.fi+1,x.se); return;}
  }
}
 
void process() {
  cin >> X;
  memset(f,0,sizeof(f));
  bfs();
}
 
int main() {
  cin >> t;
  for (int i = 1; i <= t; i++) {
    process();
  }
  return 0;
}
const  fi='';
    fo='';
    maxn=201;
type  point=record
        x,y:integer;
        end;
var   q:array[1..maxn*maxn+1] of point;
    f:array[0..maxn,0..maxn] of longint;
    t,n:integer;
    d,c:longint;
procedure xuat(x,y:integer);
var   i:integer;
begin
  for i:=1 to x do write('8');
  for i:=1 to y do write('6');
  writeln;
end;
procedure push(x,y:integer);
begin
  inc(c);
  q[c].x:= x;
  q[c].y := y;
end;
function mu(a:integer):longint;
var   i:integer;
    tam:longint;
begin
  tam:=1;
  for i:=1 to a do tam:=(tam*10) mod n;
  exit(tam);
end;
procedure xuly;
var
    x,y:integer;
begin
 
  d:=1;c:=1;
  q[1].x:=0;q[1].y:=0;
 
  while d<=c do
    begin
      x:=q[d].x; y:=q[d].y;
      inc(d);
      if (x+y>0) and (f[x,y]=0) then begin xuat(x,y); exit; end;
 
      if (y+1+x<=200) and (f[x,y+1]=-1) then
        begin
          f[x,y+1]:= (f[x,y]*10 +6) mod n ;
          push(x,y+1);
        end;
 
      if (x+1+y<=200) and (f[x+1,y]=-1) then
        begin
          f[x+1,y]:=(8*mu(x+y) mod n + f[x,y] ) mod n ;
          push(x+1,y);
        end;
 
      if x+y>200 then begin writeln(-1); exit; end;
    end;
    writeln(-1);
end;
procedure init;
var   i,j:integer;
begin
  for i:=0 to 200 do
    for j:=0 to 200 do f[i,j]:=-1;
 
    f[0,0]:=0;
end;
procedure main;
var   i:integer;
begin
  assign(input,fi);reset(input);
  assign(output,fo);rewrite(output);
 
  readln(t);
  for i:=1 to t do
    begin
 
      readln(n);
      init;
      xuly;
 
    end;
 
  close(input);close(output);
end;
begin
  main;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*