VO17LAN – spoj

Đề bài

Thuật toán

 • (đang cập nhập)

Code

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define FORE(i,a,b) for(int i = a; i <= b; ++i)
#define FORD(i,a,b) for(int i = a; i >= b; --i)
#define FOR(i,a,b) for(int i = a; i < b; ++i)
#define pb push_back
#define endl '\n'
#define ll long long
#define X first
#define Y second
 
const int MAXN = 1e5 * 5;
const int base = 1e9 + 7;
const int N = 55000;
 
int t,n;
int ans;
int a[N];
 
int gcd(int a,int b)
{
  if (b == 0) return a;
  else return gcd(b,a%b);
}
 
void upd(int d)
{
  if (d <= ans) return;
  int gcd1 = a[1];
  int gcd2 = 0;
  FORE(i,2,n)
  {
    if (a[i]%d == 0) gcd1 = gcd(gcd1 , a[i]);
    else
    {
      if (gcd2 == 0) gcd2 = a[i];
      else gcd2 = gcd(gcd2 , a[i]);
    }
    if (gcd2 && min(gcd1 , gcd2) <= ans) return;
  }
  if (gcd2 == 0) gcd2 = gcd1;
  ans = max(ans , min(gcd1 , gcd2));
}
 
int main()
{
  ios_base::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);
  //freopen("vo17lan.inp" , "r" , stdin);
  //freopen("vo17lan.out" , "w" , stdout);
  cin>>t;
  while(t--)
  {
    cin>>n;
    FORE(i,1,n) cin>>a[i];
    sort(a+1,a+n+1);
    ans = 1;
    int xx = sqrt(a[1]);
    FORD(d,xx,2)
    if (a[1]%d == 0)
    {
      upd(d);
      upd(a[1]/d);
    }
    upd(a[1]);
    cout<<ans<<endl;
  }
  return 0;
}
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*