VOMOVREC – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/VOMOVREC/

Thuật toán: Ta sẽ tìm kiếm nhị phân kết quả của bài toán. Với mỗi giá trị chia nhị phân V, ta sẽ “nở” các hình chữ nhật ra về bốn phía một độ dài bằng V. Lúc này điều kiện cần và đủ để tất cả các hình chữ nhật ban đầu có thể di chuyển với khoảng cách không quá V thỏa mãn yêu cầu là tất cả các hình chữ nhật đã được nở có phần giao. Điều kiện N hình chữ nhật có phần giao chung hay không là max(X1) < min(X2) và max(Y1) < min(Y2).

Code:

uses math;
const
 fi='';//vomovrec.inp';
 fo='';//vomovrec.out';
 maxn=trunc(1e6);
 oo=trunc(1e9)*3;
type
 rect = record
  x1,y1,x2,y2 : int64;
  end;
var
 m,n,i,j : longint;
 a : array[1..maxn] of rect;
 d,c,g : int64;
function ok(k : int64) : boolean;
 var i : longint;
   x,y,u,v : int64;
 begin
  x := a[1].x1 - k;
  y := a[1].y1 - k;
  u := a[1].x2 +k;
  v := a[1].y2 + k;
  for i := 2 to n do
   with a[i] do
   begin
    x := max(x, x1-k);
    y := max(y, y1-k);
    u := min(u, x2+k);
    v := min(v, y2+k);
   end;
  if (x<u) and (y<v) then exit(true) else exit(false);
 end;
begin
 assign(input,fi);reset(input);
 assign(output,fo);rewrite(output);
 read(n);
 for i := 1 to n do
  with a[i] do
   begin
    read(x1,y1,x2,y2);
   end;
 d := 0; c := oo;
 g := (d+c) div 2;
 while (g<>c) and (g<>d) do
  begin
   if ok (g) then c := g else d := g;
   g := (d+c) div 2;
  end;if ok(d) then 
   begin
    write(d);
    exit;
   end;
   writeln(c);
 close(input);
 close(output);
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*