Đặt tên biến trong Java

Nhiều bạn học ngôn ngữ lập trình nhưng vẫn còn đặt tên biến chưa đúng, sai so với quy ước chung. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách đặt tên trong Java nói riêng và trong lập trình nói chung một cách đúng, chuẩn nhất.

Khái niệm định danh là gì?

Định danh là một xâu ký tự thể hiện tên các biến, các phương thức, các lớp và nhãn

Định danh là tên của biến ví dụ như: i, j, a, b, s, ans, value…

Định danh là tên của phương thức ví dụ như: getName(), setTime(), goHome()…

Quy định về định danh:wrong-java-yeulaptrinh-pw

 • Các ký tự có thể là chữ số, chữ cái, ‘$’ hoặc ‘_’.
 • Tên không được phép:
  • Bắt đầu bởi một chữ số.
  • Trùng với từ khóa.
 • Phân biệt chữ hoa chữ thường.http://yeulaptrinh.pw/wp-content/uploads/2017/01/correct-java-yeulaptrinh.pw_.png
  • Yourname, yourname, YourName và yourName là 4 định danh khác nhau.

 

Quy ước với định danh (naming convention):

 • Bắt đầu bằng chữ cái.
 • Gói (package): tất cả sử dụng chữ thường.
  • theexample
 • Lớp (Class): viết hoa chữ cái đầu tiên trong các từ ghép lại.
  • TheExample
 • Phương thức/thuộc tính (method/field): Bắt đầu bằng chữ thường, viết hoa chữ cái đầu tiên trong các từ còn lại.
  • theExample
 • Hằng (constants): Tất cả viết hoa.
  • THE_EXAMPLE

 

Những từ không được đặt tên cho biến, hàm…

 • Literals (từ đã được định nghĩa):
  null, true, false.
 • Từ khóa (keyword)
  abstract assert boolean break byte case  
  catch char class continue default do double  
  else extends final finally float for if  
  implements import instanceof int interface  
  long native new package private protected  
  public return short static strictfp super  
  switch synchronized this throw throws  
  transient try void volatile while
 • Từ dành riêng (reserved for future use)
  byvalue cast const future generic goto inner
  operator outer rest var volatile
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*