KVIP – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

Giả sử người 1 (VIP) ngồi ở vị trí k1 thì:

– Người 2,3,…,k1-1 sẽ ngồi đúng vị trí của mình: 2,3,…,k1-1

– Người k1 có 2 cách chọn vị trí ngồi:

— Chọn ngồi ở vị trí 1: những người k1+1,k1+2,…,n sẽ ngồi đúng vị trí của mình

— Chọn ngồi ở vị trí k2>k1: người k1+1,k1+2,…,k2-1 sẽ ngồi đúng vị trí

— Người k2 có 2 cách chọn vị trí ngồi:

——– Chọn ngồi ở vị trí 1: những người k1+1,k1+2,…,n sẽ ngồi đúng vị trí của mình

——– Chọn ngồi ở vị trí k3: người k2+1,k2+2,…,k3-1 sẽ ngồi đúng vị trí

……

 

Đề bài quy về chọn 1 dãy các phần tử: k1,k2,k3,…,kx,1 ( với k1<k2<k3…<kx )

Tức là:

– Người 1 ngồi vị trí k1

– Người k1 ngồi vị trí k2

– Người k2 ngồi vị trí k3

– Người kx-1 ngồi vị trí kx

– Người kx ngồi vị trí 1

– Những người còn lại ngồi đúng vị trí của mình

 

Kết quả của dãy đã chọn là:

A[1,1] + A[2,2] + … + A[n,n] – A[1,1] + A[1,k1] – A[k1,k1] + A[k1,k2] – … – A[kx,kx] + A[kx,1]

Đặt S=A[1,1] + A[2,2] + … + A[n,n], S không đổi

=> Cần tìm dãy sao cho:

(- A[1,1] + A[1,k1] – A[k1,k1] + A[k1,k2] – … – A[kx,kx] + A[kx,1]) đạt giá trị lớn nhất

Gọi F[i] là tổng lớn nhất của dãy {k1,k2,…,i,1} ( người i ngồi vị trí 1 )

 • F[i] = – A[1,1] + A[1,k1] – A[k1,k1] + A[k1,k2] – … – A[kx,kx] + A[kx,1] ( với kx=i )
 • F[i] = max ( F[i], F[j] – A[j,1] + A[j,j] + A[i,1] – A[i,i] ) với ( i>j )

Kết quả bài toán: S + F (max)

Code:

uses  math;
const  fi   ='';
    fo   ='';
    maxn  =1000;
 
var   a    :Array[1..maxN,1..maxN] of longint;
    f    :Array[1..maxN] of int64;
    n    :longint;
 
procedure Optimize;
var   i , j  :longint;
    ans :int64;
    maxF  :int64;
begin
    f[1]:=0;
    for i:=1 to n do f[1]:=f[1]+a[i,i];
    for i:=2 to n do
        begin
            f[i]:=low(int64);
            for j:=i-1 downto 1 do
                f[i]:=max(f[i],f[j]-a[j,1]+a[j,i]-a[i,i]+a[i,1]);
        end;
    maxF:=f[1];
    for i:=2 to n do maxF:=max(maxF,f[i]);
    writeln(maxF);
end;
 
procedure run;
var   i, j  :longint;
begin
    assign(input,fi);assign(output,fo);
    reset(input);rewrite(output);
    readln(n);
    for i:=1 to n do
        for j:=1 to n do read(a[i,j]);
    Optimize;
    close(input);close(output);
end;
 
begin
    run;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*