HBTLCA – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/HBTLCA/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

const
  tfi='';//hbtlca.inp';
  tfo='';//hbtlca.out';
 
var
  fi,fo:Text;
  n,jmax,dem1,goc,dem2:longint;
  ke,nx:array[-100000..100000] of longint;
  hd,num,thoat,d:array[0..100000] of longint;
  f:array[0..100000,0..20] of longint;
 
procedure nhap;
  var i,u,v:longint;
  begin
    read(fi,n);
    fillchar(hd,sizeof(hd),0);
    for i:=1 to n-1 do
      begin
        read(fi,u,v);
        ke[i]:=v;
        nx[i]:=hd[u];
        hd[u]:=i;
        ke[-i]:=u;
        nx[-i]:=hd[v];
        hd[v]:=-i;
      end;
    for i:=0 to 20 do if 1 shl i<=n then jmax:=i+1;
  end;
 
procedure DFS(u:longint);
  var i,j,v:longint;
  begin
    inc(dem1);
    num[u]:=dem1;
    for j:=1 to jmax do
      f[u,j]:=f[f[u,j-1],j-1];
    j:=hd[u];
    while j<>0 do
      begin
        v:=ke[j];
        if v<>f[u,0] then
          begin
            f[v,0]:=u;
            d[v]:=d[u]+1;
            DFS(v);
          end;
        j:=nx[j];
      end;
    inc(dem2);
    thoat[u]:=dem2;
  end;
 
function cha(x,y:longint):boolean;
  begin
    cha:=(num[x]<=num[y]) and (thoat[y]<=thoat[x]);
  end;
 
function lca(x,y:longint):longint;
  var j:longint;
  begin
    if cha(x,y) then exit(x);
    if cha(y,x) then exit(y);
    for j:=jmax downto 0 do
      if not cha(f[x,j],y) then x:=f[x,j];
    exit(f[x,0]);
  end;
 
procedure check(u,v:longint);
  var pa,pa1,pa2:longint;
  begin
    pa:=lca(u,v);
    pa1:=lca(goc,u);
    pa2:=lca(goc,v);
    if (d[pa]>=d[pa1]) and (d[pa]>=d[pa2]) then writeln(fo,pa)
    else
    if (d[pa1]>=d[pa2]) and (d[pa1]>=d[pa]) then writeln(fo,pa1)
    else writeln(fo,pa2);
  end;
 
procedure xuli;
  var i,j,q,u,v:longint;
    ch:char;
  begin
    while true do
    begin
    nhap;
    if n=0 then exit;
    dem1:=0;
    dem2:=0;
    f[1,0]:=1;
    DFS(1);
    readln(fi,q);
    goc:=1;
    for i:=1 to q do
      begin
        read(fi,ch);
        if ch='!' then
          begin
            readln(fi,goc);
          end
        else
        if ch='?' then
          begin
            readln(fi,u,v);
            check(u,v);
          end;
      end;
    end;
  end;
 
begin
  assign(fi,tfi);
  assign(fo,tfo);
  reset(fi);
  rewrite(fo);
  xuli;
  close(fo);
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*