DTDOI – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Thông thường thì ta sẽ có cách giải QHĐ với đpt O(S*n), nhưng vì S lên đến 1e9 nên ta có cách làm như sau:
  • Giảm S bằng tờ có giá trị lớn nhất cho đến khi S đủ nhỏ để QHĐ (giảm đến mức nào thì các bạn nên tự thử, trong code mình giảm xuống 100000)
  • QHĐ

Code:

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,s;
int a[101];
int d[100001];
int main()
{
	cin>>n>>s;
	for (int i=1; i <= n; i++)
		cin>>a[i];
	int mx=0;
    for (int i=1; i <= n; i++)
        mx=max(mx,a[i]);
	int res=0;
	while (s >= 100001)
		{
			res++;
			s-=mx;
		}
	d[0]=0;
	for (int i=1; i <= s; i++)
		{
            d[i]=10000000;
            for (int j=1; j <= n; j++)
			    if (i >= a[j])
				     d[i]=min(d[i],d[i-a[j]]+1);
        }
	cout<<res+d[s];
	return 0;
}
Khuyên dùng

 

Speak Your Mind

*