C11TRCNT – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Bài toán đưa về: kiểm tra 3 điểm có thẳng hàng hay không

Code:

const  fi='';
    fo='';
type  dinh=record
        x,y:longint;
        end;
var   i,j,k:integer;
    d,max,min:int64;
    kq,n:byte;
    p:array[1..200] of dinh;
    dem:array[1..200] of int64;
    f:text;
procedure nhap;
begin
  assign(f,fi);
  reset(f);
  readln(f,n);
  for i:=1 to n do readln(f,p[i].x,p[i].y);
  close(f);
end;
function kt(x1,y1,x2,y2,x3,y3:longint):boolean;
begin
    if x1*y3-x1*y2+x2*y1-x2*y3+x3*y2-x3*y1=0
    then exit(false) else exit(true);
end;
procedure xuly;
begin
  d:=0; min:=1000000000000000;
  for i:=1 to n do
  begin
    for j:=1 to n do
    if i<>j then
        for k:=1 to n do
        if (i<>k) and (j<>k) then
                if kt(p[i].x,p[i].y,p[j].x,p[j].y,p[k].x,p[k].y) then
                begin
                    inc(dem[i]);
                    if (i<j) and (k>j) then inc(d);
                end;
    if dem[i]<min then begin min:=dem[i]; kq:=i; end;
  end;
end;
procedure inkq;
begin
  assign(f,fo);
  rewrite(f);
  writeln(f,d,' ',kq);
  close(f);
end;
begin
  nhap;
  xuly;
  inkq;
end.
Khuyên dùng

 

Speak Your Mind

*