QBBISHOP – spoj

Đề bài: [xem đề bài]

covua-yeulaptrinh.pw

Thuật toán:

 • BFS từ ô (s.x,s.y)
 • Mỗi lần BFS lấy ra ô (u,v) đi theo 4 đường chéo có dạng (u-x,v-x) , (u-x,v+x) , (u+x,v-x) , (u+x,v+x).
 • Đừng quên là không thể đi đến ô đang có cờ.

Code: [xem code]

const  fi='';
    fo='';
    maxn=200;
    dx:array[1..4] of integer =(1,-1,1,-1);
    dy:array[1..4] of integer =(1,1,-1,-1);
type  point=record
        x,y:integer;
        end;
var   free:array[0..maxn+1,0..maxn+1] of boolean;
    bac:array[0..maxn+1,0..maxn+1] of integer;
    q:array[1..maxn*maxn] of point;
    n,m,i,j:integer;
    s,f:point;
    dau,cuoi,res:longint;
procedure nhap;
var   x,y:integer;
begin
  assign(input,fi);reset(input);
  readln(n,m,s.x,s.y,f.x,f.y);
  fillchar(free,sizeof(free),false);
  for i:=1 to n do
    for j:=1 to n do free[i,j]:=true;
  for i:=1 to m do
    begin
      readln(x,y);
      free[x,y]:=false;
    end;
end;
procedure init;
begin
 
end;
procedure push(x,y:integer);
begin
  inc(cuoi);
  q[cuoi].x:=x;
  q[cuoi].y:=y;
end;
procedure bfs;
var   u,v:point;
begin
  dau:=1;cuoi:=1;
  q[1].x:=s.x;q[1].y:=s.y;
  while dau<=cuoi do
    begin
      u:=q[dau]; inc(dau);
      for i:=1 to 4 do
        for j:=1 to n do
            begin
              v.x:=dx[i]*j+u.x;
              v.y:=dy[i]*j+u.y;
              if (v.x=f.x) and (v.y=f.y) then
                begin
                    res:=bac[u.x,u.y]+1;
                    exit;
                end;
              if (v.x>=1) and (v.y>=1) and (v.x<=n) and (v.y<=n) and (free[v.x,v.y]) then
                begin
                  bac[v.x,v.y]:=bac[u.x,u.y] +1;
                  free[v.x,v.y]:=false;
                  push(v.x,v.y);
                end else break;
            end;
    end;
  res:=-1;exit;
end;
procedure xuly;
begin
  if (s.x+s.y) mod 2<>(f.x+f.y) mod 2 then begin res:=-1; exit; end;
  bfs;
 
end;
procedure inkq;
begin
  assign(output,fo);rewrite(Output);
 
  writeln(res);
 
  close(output);
end;
begin
  nhap;
  init;
  xuly;
  inkq;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*