NKJUMP – spoj

Đề bài: [xem đề bài]

Thuật toán:

 • Nhận thấy một vòng bất kỳ chỉ có thể nhảy đến vòng có số lớn hơn. Ta nghĩ đến sử dụng phương pháp Quy hoạch động để giải.
 • Ban đầu sắp xếp lại mảng A.
 • Gọi F[i] là số bước lớn nhất để nhảy đến ô thứ i.
 • F[i] = max(F[j]+1, F[i]) với i=1..n, j=1..i-1 và tồn tại k sao cho a[k]+a[j]=a[i].
 • Kiểm tra xem có tồn tại k bằng cách sử dụng tìm kiếm nhị phân

Code:

C++ (xem code trên ideone)

#include <bits/stdc++.h>
 
using namespace std;
 
const int maxn = 1009;
int i, j, n, a[maxn], b[maxn], f[maxn];
 
int main() {
  cin >> n;
  for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];
  sort(a+1,a+n+1);
  int tmp, ans = 0;
  for (int i = 1; i <= n; i++) f[i] = 1;
  for (int i = 3; i <= n; i++) {
    for (int j = 1; j < i; j++) {
      bool tmp = binary_search(a+1,a+j,a[i] - a[j]);
      if (tmp == 1) {
        f[i] = max(f[i], f[j] + 1);
      }
    }
    ans = max(ans, f[i]);
  }
  cout << ans << endl;
  return 0;
}

Pascal (xem code trên ideone)

uses  math;
const  fi='';
    fo='';
    maxn=1000;
type  arra=array[1..maxn] of longint;
var   f:text;
    a,l:arra;
    i,j,n:integer;
    tmp2:longint;
    res:longint;
procedure nhap;
begin
  assign(f,fi);
  reset(f);
  readln(f,n);
  for i:=1 to n do
  begin
    read(f,a[i]);
  end;
  close(f);
end;
procedure sort;
var   w:longint;
begin
  for i:=1 to n do
    for j:=i+1 to n do
    if a[i]>a[j] then
    begin
      w:=a[i];
      a[i]:=a[j];
      a[j]:=w;
    end;
end;
procedure init;
begin
  res:=0;
  for i:=1 to n do l[i]:=1;
end;
function kt(x,k:longint):boolean;
var   d,c,g,ii:longint;
begin
  d:=1; c:=k;
  kt:=false;
  while d<=c do
  begin
    g:=(d+c) div 2;
    if a[g]=x then begin tmp2:=g; exit(true); end;
    if a[g]<x then d:=g+1 else c:=g-1;
  end;
end;
function max3(x,y,z:longint):longint;
begin
  max3:=x;
  if y>max3 then max3:=y;
  if z>max3 then max3:=z;
end;
procedure xuly;
var   tmp:longint;
begin
  for i:=1 to n do
  begin
    tmp:=a[i];
    for j:=i-1 downto 1 do
    begin
      if a[j]>=tmp div 2 then
        begin
          if kt(tmp-a[j],j-1) then
            begin
            l[i]:=max3(l[i],l[j]+1,l[tmp2]+1);
            if l[i]>res then res:=l[i];
            end;
        end
      else break;
    end;
  end;
end;
procedure xuat;
begin
  assign(f,fo);
  rewrite(f);
  writeln(f,res);
  close(f);
end;
begin
  nhap;
  sort;
  init;
  xuly;
  xuat;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*