NKMINES – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/NKMINES/

Thuật toán:

 • Duyệt trạng thái hàng 1 và cột 1 từ đó lần ra được các ô khác.
 • Nếu trạng thái mìn thỏa mãn thì xuất ra và dừng chương trình luôn.

Code:

const h1: array[1..8] of integer = (1, -1, 0, 0, 1, -1, 1, -1);
   h2: array[1..8] of integer = (0, 0, 1, -1, 1, -1, -1, 1);
 
var a, res: array[0..201, 0..201] of byte;
  m, n: byte;
 
procedure init;
 var i, j: integer;
 begin
    fillchar(res, sizeof(res), 0);
    readln(m, n);
    for i:= 1 to m do
     begin
        for j:= 1 to n do read(a[i, j]);
        readln;
     end;
 end;
 
function count(i, j: byte): byte;
 var tmp, k: byte;
 begin
    tmp:= 0;
    for k:= 1 to 8 do
     if res[i + h1[k], j + h2[k]] = 1 then inc(tmp);
    exit(tmp);
 end;
 
function fill(i, j: byte): boolean;
 var t1, t2: integer;
 begin
    if (i = 1) or (j = 1) then exit(true);
    if (i > m) or (j > n) then exit(true);
    res[i, j]:= 0;
 
    t1:= a[i - 1, j - 1] - count(i - 1, j - 1);
    if t1 < 0 then exit(false);
    if t1 > 1 then exit(false);
 
    {if j = n then
     begin
       t2:= a[i - 1, j] - count(i - 1, j);
       if t2 <> t1 then exit(false);
     end;
 
    if i = m then
     begin
       t2:= a[i, j - 1] - count(i, j - 1);
       if t2 <> t1 then exit(false);
     end;}
 
    res[i, j]:= t1;
    exit(true);
 end;
 
procedure printres;
 var i, j: byte;
 begin
    for i:= 1 to m do
     begin
        for j:= 1 to n do write(res[i, j],' ');
        writeln;
     end;
    halt;
 end;
 
procedure attempt(i: byte);
 var p, q, u: byte;
   ok: boolean;
 begin
    for p:= 0 to 1 do
     for q:= 0 to 1 do
       begin
         res[i, 1]:= p;
         res[1, i]:= q;
         ok:= true;
         for u:= 1 to i do
           if (not fill(u, i)) or (not fill(i, u)) then
            begin
              ok:= false;
              break;
            end;
         if not ok then continue;
         if (i >= m) and (i >= n) then printres;
         attempt(i + 1);
       end;
 end;
 
begin
   init;
   attempt(1);
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Comments

 1. Bạn có thể nói rõ hơn về tư tưởng bài này ko ạ

Speak Your Mind

*