NKGOLF – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/NKGOLF/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <climits>
#include <cstdlib>
#include <cmath>
#include <algorithm>
#include <string>
#include <map>
#include <set>
#include <vector>
#include <stack>
#include <deque>
#include <queue>
#include <utility>
#include <sstream>
using namespace std;
 
#define FOR(i,a,b) for(int i = (a); i <= (b); i++)
#define DOW(i,a,b) for(int i = (a); i >= (b); i--)
#define RESET(c,val) memset(c,val,sizeof(c))
#define sz(a) int(a.size())
#define pb push_back
 
typedef long long ll;
typedef unsigned long long ull;
 
/*---------------------------*/
 
const int maxn = 1e3 + 2;
int m, n, res, tt;
ll a[maxn][maxn];
bool b[maxn][maxn];
 
void input() {
  scanf("%d %d", &m, &n);
  RESET(a,0);
  FOR(i,1,m)
  FOR(j,1,n)
  scanf("%lld", &a[i][j]);
}
 
void solve() {
  FOR(i,1,m-1)
  FOR(j,1,n-1)
  b[i][j]=((a[i][j]<=a[i+1][j]) && (a[i][j]<=a[i][j+1])
       && (a[i+1][j]<=a[i+1][j+1]) && (a[i][j+1]<=a[i+1][j+1]));
 
  res=1;
  // search row
  FOR(i,1,m) {
    tt=1;
    FOR(j,2,n)
    if ( a[i][j]>=a[i][j-1] ) {
      tt++;
      res=max(res,tt);
    } else tt=1;
  }
 
  // search col
  FOR(j,1,n) {
    tt=1;
    FOR(i,2,m)
    if ( a[i][j]>=a[i-1][j] ) {
      tt++;
      res=max(res,tt);
    } else tt=1;
  }
 
  int h[maxn], l[maxn], r[maxn];
  RESET(h,0);
  RESET(l,0);
  RESET(r,0);
  FOR(i,1,m-1) {
    FOR(j,1,n-1)
    if ( b[i][j] ) h[j]++;
    else h[j]=0;
 
    //deque
    int d[maxn];
    int top=0;
    d[0]=0;
    FOR(j,1,n-1) {
      while(top && h[j]<=h[d[top]])
        r[d[top--]]=j-1;
      l[j]=d[top]+1;
      d[++top]=j;
    }
    while(top) r[d[top--]]=n-1;
 
    FOR(j,1,n-1)
    if ( h[j]>0 ) {
      res=max(res,(h[j]+1)*(r[j]-l[j]+2));
    }
  }
}
 
void output() {
  printf("%d", res);
}
 
int main() {
  input();
  solve();
  output();
 
  return 0;
}
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*