CTNOWN – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/CTNOWN/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

uses  math;
const  fi='';
    fo='';
    maxn=350;
var   n,i,j  :longint;
    dem   :longint;
    nto   :array[1..maxn] of longint;
    cx   :array[1..maxn] of boolean;
    f    :array[0..maxn,0..maxn] of qword;
    t,tt,k  :longint;
    res,tam   :qword;
procedure sangnto;
var   i,j   :longint;
begin
    for i:=2 to trunc(sqrt(maxn)) do
        if cx[i]=false then
            begin
                j := i*i;
                while (j<=maxn) do
                    begin
                        cx[j]:=true;
                        j := j+i;
                    end;
            end;
    for i:=2 to maxn do
        if cx[i]=false then
            begin
                inc(dem);
                nto[dem] := i;
            end;
end;
function max(x,y : qword) : qword;
 var tg : qword;
 begin
  if x>y then exit(x) else exit(y);
 end;
procedure main;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    assign(output,fo);rewrite(output);
    sangnto;
    read(t);
        for i:=0 to dem do
         for j:=0 to maxn do f[i,j] := 1;
            for i:=1 to dem do
                begin
                    for j:=1 to maxn do
                    begin
                    f[i,j] := f[i-1,j];
                    tam:=1;
                    while tam*nto[i]<=j do
                        begin
                            tam := tam * nto[i];
                            f[i,j] := max(f[i,j], f[i-1,j-tam]*tam );
                        end;
                    end;
                end;
    for tt := 1 to t do
        begin
            read(n);
            writeln(f[dem,n]);
        end;
    close(input);close(output);
end;
procedure __;
begin
end;
begin
 __ ;
 main;
 __ ;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*