SEQ198 – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Sử dụng phương pháp quy hoạch động kết hợp với bitmask.
 • Sắp xếp lại mảng A.
 • f[i,state] là số phần tử cần loại bỏ của dãy A[1..i] khi có state là trạng thái giữ hoặc chọn của 10 số cuỗi của dãy.

Code:

#include <bits/stdc++.h>
#define FORE(i, a, b) for(int i = a; i <= b; ++i)
#define FORD(i, a, b) for(int i = a; i >= b; --i)
#define FOR(i, a, b) for(int i = a; i < b; ++i)
#define X first
#define Y second
#define ll long long
#define mp make_pair
#define pb push_back
#define endl '\n'
 
const int MAXN = 1e5 * 5;
const int inf = 1024;
const int N = 5000;
 
using namespace std;
int n,p[N],a[N],b[N],l[N],ans,ss,c[N],f[2001][1025];
 
void update()
{
  int cnt = 0;
  int dem = 0;
  FORE(i,1,min(n,10))
  if (l[i])
      c[++cnt] = a[i],dem += b[i];
  sort(c+1,c+cnt+1);
  FORE(i,1,cnt)
  FORD(j,i-1,1)
  if (c[i] - c[j] > 9) break;
  else
  {
    if (c[i] - c[j] == 1) return;
    if (c[i] - c[j] == 8) return;
    if (c[i] - c[j] == 9) return;
  }
  f[10][ss] = dem;
  ans = max(ans , dem);
}
 
void duyet(int i)
{
  FORE(j,0,1)
  {
    ss = ss*2 + j;
    l[i] = j;
    if (i == min(n,10)) update();
    else duyet(i+1);
    ss /= 2;
  }
}
 
int ok(int u,int v)
{
  if (u - v == 1) return 1;
  if (u - v == 8) return 1;
  if (u - v == 9) return 1;
  return 0;
}
 
int check(int s,int i)
{
  FORE(j,0,8)
  {
    int xx = (s >> j)&1;
    if (xx && ok(a[i],a[i - j - 1])) return 1;
  }
  return 0;
}
 
int main()
{
  ios_base::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);
  #ifndef ONLINE_JUDGE
  freopen("", "r", stdin);
  freopen("", "w", stdout);
  #endif //yeulaptrinh.pw
  cin>>n;
  int lx = n;
  FORE(i,1,n) cin>>p[i];
  sort(p+1,p+n+1);
  int po = -1;
  int n1 = 0;
  FORE(i,1,n)
  if (p[i] != po)
  {
    po = p[i];
    ++n1;
    a[n1] = p[i];
    ++b[n1];
  }
  else ++b[n1];
  n = n1;
  duyet(1);
  if (n <= 10)
  {
    cout<<lx - ans;
    return 0;
  }
  FORE(i,10,n-1)
  FORE(x,0,1023)
  {
    int xx = (2*x)%inf;
    f[i+1][xx] = max(f[i+1][xx] , f[i][x]);
    if (check(x,i+1)) continue;
    xx = (2*x + 1)%inf;
    f[i+1][xx] = max(f[i+1][xx] , f[i][x] + b[i+1]);
  }
  int kq = 0;
  FORE(i,10,n)
  FORE(x,0,1024)
    kq = max(kq , f[i][x]);
  cout<<lx - kq;
  return 0;
}
uses math;
const
 fi = '';
var
 a,b,cnt : array[0..2001] of longint;
 f : array[0..2001,0..511] of longint;
 dd : array[0..2001,0..511] of boolean;
 n,n1 : longint;
 
procedure enter;
 var
  i : longint;
 begin
  assign(input,fi);
  reset(input);
  readln(n);
  for i := 1 to n do
   read(b[i]);
  close(input);
 end;
 
 
procedure qsort(l,r : longint);
 var
  i,j,k,tmp : longint;
 begin
  i := l;
  j := r;
  k := b[l + random(r - l + 1)];
  while i < j do
   begin
    while b[i] < k do inc(i);
    while b[j] > k do dec(j);
    if i <= j then
     begin
      tmp := b[i];
      b[i] := b[j];
      b[j] := tmp;
      inc(i);
      dec(j);
     end;
   end;
  if l < j then qsort(l,j);
  if i < r then qsort(i,r);
 end;
 
function getbit(x,i : longint) : longint;
 begin
  exit(1 and (x shr (i - 1)));
 end;
 
function check(stt : longint) : boolean;
 begin
  if (getbit(stt,1) = 1) or (getbit(stt,8) = 1) or (getbit(stt,9) = 1) then exit(false);
  exit(true);
 end;
 
function batbit(x,i : longint) : longint;
 begin
  exit(x or (1 shl (i - 1)));
 end;
 
function sttnext(tt,stt,i : longint) : longint;
 var
  res,kc,j : longint;
 begin
  kc := a[i+1] - a[i];
  res := 0;
  for j := 0 to 9 - kc do
   if j = 0 then
    begin
     if tt = 1 then res := batbit(res,kc)
    end
   else
    if getbit(stt,j) = 1 then
     res := batbit(res,kc + j);
  exit(res);
 end;
 
procedure init;
 var
  i,j : longint;
 begin
  qsort(1,n);
  a[1] := b[1];
  j := 1;
  cnt[1]:=1;
  for i := 2 to n do
   if b[i] <> a[j] then
    begin
     inc(j);
     a[j] := b[i];
     cnt[j] := 1;
    end
   else inc(cnt[j]);
  n1:=j;
  a[n1+1] := high(longint)
 end;
 
function cal(i,stt: longint) : longint;
 var
  ff : longint;
 begin
  if dd[i,stt] then exit(f[i,stt]);
  dd[i,stt] := true;
  if i = n1 + 1 then
   ff := 0
  else
   begin
    ff := cal(i + 1,sttnext(0,stt,i)) + cnt[i];
    if check(stt) then
     ff := min(ff,cal(i + 1,sttnext(1,stt,i)));
   end;
  f[i,stt] := ff;
  exit(ff);
 end;
 
procedure print;
 begin
  writeln(cal(1,0));
 end;
 
begin
 enter;
 init;
 print;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Comments

 1. viết rõ ràng 1 tí được k,viết rõ tác dụng của từng mạng đọc cho dễ hiểu

 2. anh giải thích rõ hơn được không ạ, tại sao lại chỉ xét 10 số cuối

  • __living is sharing__ says:

   Vì sau khi sort lại mảng A thì khoảng cách lớn nhất giữa hai số hiệu bằng 9 là 10
   Vd: A = {…,11,12…19,20,…}
   Sẽ thấy 20-11=9
   Bạn suy nghĩ thêm nhé

 3. Anh có code Pascal không anh admin ơi, cho em xin với

 4. NguyenHai says:

  tks anh !!!

 5. Phạm Văn Khánh says:

  Cảm ơn yeulaptrinh.pw nhé, những bài mà không giải được trên spoj e đều tìm kiếm hướng giải quyết ở đây.
  Thật sự là trang web rất hay và bổ ích.
  Nhưng nhiều bài có phần chú thích hơi ít a à, có đọc code mà chú thích ít thì rất mất thời gian ạ.
  Vì vậy e mong anh có thể thêm chú thích vào nhiều hơn không ạ.
  Em cảm ơn a.

 6. hàm sttnext ở trên là sao vậy add?

Speak Your Mind

*