VOSMAXK – spoj

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/VOSMAXK/

Thuật toán:

 • Code mình viết bên dưới rất dễ hiểu các bạn có thể tham khảo

Code:

const  inp='';
    out='';
    maxn=1000000;
var   a:array[1..maxn] of longint;
    n,k,i:longint;
    res,tmp,hold:int64;
begin
  assign(input,inp); reset(input);
  assign(output,out); rewrite(output);
  readln(n,k);
  for i:=1 to n do read(a[i]);
 
  res:=0; hold:=0;
  for i:=1 to n do
  begin
    if a[i]=k then
        begin
            res:=res+(i-hold);
            tmp:=i-hold;
        end
        else
    if a[i]>k then begin hold:=i; tmp:=0; end
    else res:=res+tmp;
  end;
 
  writeln(res);
  close(input); close(output);
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*