VPBINDEG – spoj

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/VPBINDEG/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

{$H+}
program Revolutions_VPbindeg;
const
 fi = '';//Revolutions.inp';
 fo = '';//Revolutions.out';
 maxn = 10001;
var
 n : longint;
 s : string;
 T,k : longint;
 
procedure open;
begin
 assign(input,fi); reset(input);
 assign(output,fo); rewrite(output);
end;
 
procedure clo;
begin
 close(input);
 close(output);
end;
 
function calc(k : longint) : longint;
var
 i,s1,s0,kq : longint;
begin
 s1:=0; s0:=0; kq:=0;
 for i:=1 to n do if s[i]='1' then inc(s1);
 for i:=1 to n do
  if s[i]='0' then
   begin
    inc(s0);
    if (s0>=k) and (s1>=k) then inc(kq,s1-k+1);
   end
  else dec(s1);
 calc:=kq;
end;
 
procedure main;
var
 test : longint;
begin
 readln(T);
 for test:=1 to T do
  begin
   readln(n,k);
   readln(S);
   writeln(calc(k)-calc(k+1));
  end;
end;
 
BEGIN
 open;
 main;
 clo;
END.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*