PETROLM – spoj

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/PETROLM/

Thuật toán:

 • Đây là một bài QHĐ cơ bản suy nghĩ một chút sẽ ra
 • Các bạn hãy đọc code của mình sẽ hiểu ngay

Code:

uses math;
const
 fi='';//petrolm.inp';
 fo='';//petrolm.out';
 maxn=4000;
 oo=trunc(1e18);
type
 arr1 = array[1..maxn] of longint;
var
 tram,xe,csxe,cstram,kq : array[1..maxn] of longint;
 f : array[0..maxn,0..maxn] of int64;
 i,j,n,m : longint;
procedure enter;
 begin
  assign(input,fi);reset(input);
  readln(n);
  for i:=1 to n do read(xe[i]);
  read(m);
  for i:=1 to m do read(tram[i]);
  close(input);
 end;
procedure swap(var x,y : longint);
 var tg : longint;
 begin
  tg:=x;x:=y;y:=tg;
 end;
procedure qs(l,r : longint; var a,b : arr1);
 var i,j,x : longint;
 begin
  i:=l;j:=r;
  x:=a[(l+r) div 2];
  repeat
   while x>a[i] do inc(i);
   while x<a[j] do dec(j);
   if i<=j then
    begin
     swaP(a[i],a[j]);
     swap(b[i],b[j]);
     inc(i);dec(j);
    end;
  until i>j;
  if i<r then qs(i,r,a,b);
  if j>l then qs(l,j,a,b);
 end;
procedure process;
 begin
  for i:=1 to n do csxe[i] := i;
  for i:=1 to m do cstram[i] := i;
  qs(1,n,xe,csxe);
  qs(1,m,tram,cstram);
  for i:=0 to n do
   for j:=0 to n do
    f[i,j] := oo;
  f[0,0] := 0;
  for i:=1 to n do f[i,i] := f[i-1,i-1] + abs(xe[i]-tram[i]);
  for j:=1 to m do
   for i:=j+1 to n do
    begin
     f[i,j] := min(f[i-1,j-1] + abs(xe[i]-tram[j]), f[i-1,j] + abs(xe[i]-tram[j]) );
     f[i,j] := f[i,j];
    end;
 end;
procedure print;
 begin
  assigN(output,fo);rewrite(output);
  writeln(f[n,m]);
  i:=n; j:= m;
  while (i>0) and (j>0) do
   begin
    if f[i,j]=f[i-1,j-1] + abs(xe[i]-tram[j]) then
     begin
      kq[csxe[i]] := cstram[j];
      dec(i);dec(j);
      continue;
     end;
    if f[i,j]=f[i-1,j] + abs(xe[i]-tram[j]) then
     begin
      kq[csxe[i]] := cstram[j];
      dec(i);
      continue;
     end;
   end;
  for i:=1 to n do write(kq[i],' ');
  close(output);
 end;
begin
 enter;
 process;
 print;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*