QBPOINT – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/QBPOINT/

Thuật toán:

 • Duyệt n điểm, với mỗi điểm i ta:
  • Duyệt các điểm j <> i rồi tính vector ij lưu lại vào 1 mảng ss[]
  • Sort lại mảng ss[]
  • 3 điểm i,j,k thẳng hàng nếu vector ij = vector ik

Code:

#include <bits/stdc++.h>
#define FORE(i, a, b) for(int i = a; i <= b; i++)
#define FORD(i, a, b) for(int i = a; i >= b; i--)
#define FOR(i, a, b) for(int i = a; i < b; i++)
const int MAXN = 1e5 * 5;
const int INF = 1e9 + 7;
 
using namespace std;
int n,x[2001],y[2001];
long long res;
int main()
{
  ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);
  #ifndef ONLINE_JUDGE
  freopen("tripoint.inp", "r", stdin);
  freopen("tripoint.out", "w", stdout);
  #endif //
  cin>>n;
  FORE(i,1,n) cin>>x[i]>>y[i];
  FORE(i,1,n)
  {
    vector <double> ss; int cc=0;
    FORE(j,1,n)
    if (x[j]!=x[i])
      ss.push_back((double) (y[j]-y[i])/(x[j]-x[i]));
    else ++cc;
    sort(ss.begin(),ss.end());
    int sl=(cc-2)*(cc-1);
    if (ss.size())
    {
      int dem=1;
      FORE(j,1,ss.size()-1)
      if (ss[j]==ss[j-1]) ++dem;
      else
      {
        sl+=dem*(dem-1);
        dem=1;
      }
      sl+=dem*(dem-1);
    }
    res+=sl;
  }
  cout<<res/6;
  return 0;
}
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*