BLGEN – spoj

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/BLGEN/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

uses math;
const  fi   ='';
    fo   ='';
    oo   =1000;
    maxc  =trunc(3e6);
var   n    :array[1..2] of longint;
    a    :array[1..2,1..1000] of qword;
    f    :array[0..oo,0..oo] of longint;
    mp   :longint;
    g    :array[1..maxc] of longint;
    nto   :Array[1..300000] of qword;
procedure nhap;
var   i :longint;
    k :longint;
    p :qword;
begin
    assign(input,fi);
    reset(input);
        k:=0;
        while not seekeof() do
        begin
            inc(k);
            while not seekeoln() do
            begin
                inc(n[k]);
                read(p);
                a[k,n[k]]:=p;
            end;
            readln;
        end;
    close(input);
end;
procedure sang;
var   i,j   :longint;
begin
    for i:=2 to trunc(sqrt(maxc)) do
    if g[i]=0 then
    begin
        j:=i*I;
        while j<=maxc do
        begin
            g[j]:=i;
            inc(j,i);
        end;
    end;
    for i:=2 to maxc do
    if g[i]=0 then
    begin
        inc(mp);
        nto[mp]:=i;
    end;
end;
function find(x:qword):boolean;
var   d,c,mid  :longint;
    t1,t2,t3   :qword;
begin
    d:=1; c:=mp;
    while d<=c do
    begin
        mid:=(d+c) div 2;
        t1:=x mod nto[mid];
        t2:=x div nto[mid];
        t3:=nto[mid]*nto[mid];
        if (t1=0) and (t2=t3) then exit(true);
        if (t3>t2) then c:=mid-1
        else d:=mid+1;
    end;
    exit(false);
end;
function kt(x:qword):boolean;
var   x1   :qword;
begin
    x1:=trunc(sqrt(x));
    if x1*x1=x then exit(true);
    if find(x) then exit(true);
    exit(false);
end;
procedure xuli;
var   i,j   :longint;
begin
    for i:=1 to n[1] do
    for j:=1 to n[2] do
    if (a[1,i]=a[2,j]) and kt(a[1,i]) then f[i,j]:=f[i-1,j-1]+1
    else f[i,j]:=max(f[i-1,j],f[i,j-1]);
end;
procedure xuat;
begin
    assign(output,fo);
    rewrite(output);
        writeln(f[n[1],n[2]]);
    close(Output);
end;
begin
    nhap;
    sang;
    xuli;
    xuat;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*