COUNTPL – spoj

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/COUNTPL/

Thuật toán:

 • Tính trước mảng pan[i][j] = true nếu xâu s[i..j] là palindrome và ngược lại
 • Gọi f[i][j]=true nếu xâu s[1..i] có thể chia làm j xâu palindrome và ngược lại
 • Code đoạn tính f[i][j] cho các bạn dễ hiểu:
    f[0,0] := true;
    res := oo;
    for i:=1 to n do
        for j:=1 to i do
            begin
                for k:=i downto 1 do
                    begin
                        if pan[k,i] then
                            if f[k-1,j-1] then
                                f[i,j] :=true;
                    end;
                if i=n then if f[i,j] then res := min(res,j);
            end;

Code:

uses  math;
const  fi='';
    fo='';
    maxn=300;
    oo=1000;
var   pan   :array[1..maxn,1..maxn] of boolean;
    i,j,n  :longint;
    s    :string;
    f    :array[0..maxn,0..maxn] of boolean;
    res   :longint;
procedure enter;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    readln(s);
    close(input);
end;
function check(i,j   :longint):boolean;
var   tg   :string;
begin
    tg := copy(s,i,j-i+1);
    for i :=1 to length(tg) div 2 do
        if tg[i]<>tg[length(tg)-i+1] then exit(false);
    exit(true);
end;
procedure process;
var   i,j,k  :longint;
begin
    n := length(s);
    for i:=1 to n do
        for j:=i to n do
            if check(i,j) then pan[i,j] := true;
    f[0,0] := true;
    res := oo;
    for i:=1 to n do
        for j:=1 to i do
            begin
                for k:=i downto 1 do
                    begin
                        if pan[k,i] then
                            if f[k-1,j-1] then
                                f[i,j] :=true;
                    end;
                if i=n then if f[i,j] then res := min(res,j);
            end;
end;
procedure print;
begin
    assign(output,fo);rewrite(output);
    writeln(res);
    close(output);
end;
begin
    enter;
    process;
    print;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*