ROBOCON – vn.spoj.com

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/ROBOCON/

Thuật toán:

 • Bạn loang con robot 1 trong khi loang robot 1 bạn cũng đồng thời loang robot 2. Ta phải suy luận ra một số trường hợp để mà dừng loang
 • Bạn có thể đọc code của mình để hiểu thêm. Mình viết rất dễ hiểu, bạn đọc có thể hiểu ngay

Code:

const
 fi='';
 fo='';
 maxn=501;
 maxq=20*maxn*maxn;
 oo=trunc(1e9);
type
 point = record
  x,y,d : longint;
 end;
var
 dau1,cuoi1,dau2,cuoi2,i,j,n,m : longint;
 a : array[0..maxn,0..maxn] of boolean;
 q1,q2 : array[1..maxq] of point;
 d1,d2 : array[1..maxn,1..maxn] of longint;
 nowd,res : longint;
 kt : boolean;
 
procedure enter;
var u,v : longint;
begin
 assign(input,fi);reset(input);
 fillchar(a , sizeof(a) , false);
 readln(n,m);
 for i:=1 to n do for j:=1 to n do a[i,j] := true;
 for i:=1 to m do
  begin
   read(u,v);
   a[u,v] := false;
  end;
end;
procedure push1(x,y,z : longint);
begin
 inc(cuoi1);
 q1[cuoi1].x := x;
 q1[cuoi1].y := y;
 q1[cuoi1].d := z;
 d1[x,y] := z;
 if d2[x,y]=z then
  begin
   res := z;
   kt:=true;
   exit;
  end;
end;
procedure push2(x,y,z : longint);
begin
 inc(cuoi2);
 q2[cuoi2].x := x;
 q2[cuoi2].y := y;
 q2[cuoi2].d := z;
 d2[x,y] := z;
end;
procedure bfs2(dd : longint);
var u : point;
  i,j : longint;
begin
 while dau2<=cuoi2 do
  begin
   u := q2[dau2]; inc(dau2);
   if u.d>dd then begin dec(dau2); exit; end;
   i:=u.x;j:=u.y;
   if a[i,j-1] and (d2[i,j-1]<>dd+1) then push2(i,j-1,dd+1);
   if a[i+1,j] and (d2[i+1,j]<>dd+1) then push2(i+1,j,dd+1);
   if a[i+1,j-1] and (d2[i+1,j-1]<>dd+1) then push2(i+1,j-1,dd+1);
  end;
end;
procedure bfs1;
var u : point;
  i,j : longint;
begin
 fillchar(d1,sizeof(d1),255);
 fillchar(d2,sizeof(d2),255);
 kt := false;
 dau1 :=1; cuoi1 := 0;
 dau2 := 1; cuoi2 := 0;
 push1(1,1,0); push2(1,n,0);
 nowd := 0;
 while dau1<=cuoi1 do
  begin
   if kt then break;
   u := q1[dau1]; inc(dau1);
   if u.d=nowd then
    begin
     bfs2(nowd);
     inc(nowd);
    end;
   i := u.x ; j:=u.y;
   if a[i+1,j] and (d1[i+1,j]<>u.d+1) then push1(i+1,j,u.d+1);
   if a[i,j+1] and (d1[i,j+1]<>u.d+1) then push1(i,j+1,u.d+1);
   if a[i+1,j+1] and (d1[i+1,j+1]<>u.d+1) then push1(i+1,j+1,u.d+1);
  end;
end;
procedure process;
begin
 res := oo;
 bfs1;
end;
procedure print;
begin
 assign(output,fo);rewrite(output);
 writeln(res);
 close(output);
end;
begin
 enter;
 process;
 print;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*