QUEENNB – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/QUEENNB/

Thuật toán:

 • Thuật toán cũng không có gì phức tạp. Mình chỉ duyệt 2 lần: lần 1 từ đầu đến cuối bảng, lần 2 từ cuối về đầu bảng
 • Còn mỗi lần duyệt mình làm gì thì các bạn hãy đọc code vì mình viết code rất dễ hiểu

Code:

const  fi='';
    fo='';
    maxn=1000+3;
 
type  arrf  =array[0..maxn,0..maxn] of longint;
 
var   f    :arrf;
    h,c,d,d2  :arrf;
    i,j,n,m :longint;
    a    :array[1..maxn,1..maxn] of byte;
 
procedure enter;
var   tam   :char;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    readln(m,n);
    for i:=1 to m do
    begin
        for j:=1 to n do
            begin
                read(tam);
                if tam='.' then a[i,j] := 1 else a[i,j] := 0;
            end;
        readln;
    end;
    close(input);
end;
 
procedure process;
begin
    for i:=1 to m do
        for j:=1 to n do
            begin
                if a[i,j]=0 then
                    begin
                        h[i,j]:=0;
                        c[i,j]:=0;
                        d[i,j]:=0;
                        d2[i,j] := 0;
                        continue;
                    end;
                h[i,j] := h[i,j-1]+1;
                c[i,j] := c[i-1,j]+1;
                d[i,j] := d[i-1,j-1]+1;
                d2[i,j] := d2[i-1,j+1]+1;
                f[i,j] := h[i,j]+c[i,j]+d[i,j]+d2[i,j]-4;
            end;
    fillchar(h,sizeof(h),0);
    fillchar(c,sizeof(c),0);
    fillchar(d,sizeof(d),0);
    fillchar(d2,sizeof(d2),0);
    for i:=m downto 1 do
        for j:=n downto 1 do
            begin
                if a[i,j]=0 then
                    begin
                        h[i,j] := 0;
                        c[i,j] := 0;
                        d[i,j] := 0;
                        d2[i,j] := 0;
                        continue;
                    end;
                h[i,j] := h[i,j+1]+1;
                c[i,j] := c[i+1,j]+1;
                d[i,j] := d[i+1,j+1]+1;
                d2[i,j] := d2[i+1,j-1]+1;
                inc(f[i,j] , h[i,j]+c[i,j]+d[i,j]+d2[i,j]-3 );
            end;
end;
procedure print;
begin
    assign(output,fo);rewrite(output);
    for i:=1 to m do
    begin
        for j:= 1 to n do
            write(f[i,j],' ');
        writeln;
    end;
    close(output);
end;
begin
    enter;
    process;
    print;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*