KDEL – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/KDEL/

Thuật toán: 

 • (đang cập nhập)

Code:

const fi='';
   fo='';
   maxn=700000;
var  i,j:longint;
   f:text;
   n,k,d:longint;
   tam:array[1..maxn] of boolean;
   ngto:array[1..50000] of longint;
   hold,res:ansistring;
procedure nhap;
begin
  assign(f,fi);reset(f);
  readln(f,n,k);
  close(f);
end;
procedure sang;
begin
  tam[1]:=true;
  for i:=2 to trunc(sqrt(maxn)) do
   if tam[i]=false then
    begin
       j:=i*i;
       while j<=maxn do
          begin
            tam[j]:=true;
            j:=j+i;
          end;
    end;
  d:=0;
  for i:=2 to maxn do
   if tam[i]=false then
     begin
       inc(d);
       ngto[d]:=i;
       if d=n then exit;
     end;
end;
procedure xuly;
var    tmp,tam:ansistring;
     le,leres:int64;
begin
  sang;
 
 
 
 
  for i:=1 to n do
   begin
     str(ngto[i],tmp);
     hold:=hold+tmp;
   end;
 
  le:=length(hold);
  leres:=le-k;
 
  for i:=1 to le do
   begin
     while (k>0) and (length(res)>0) and (res[length(res)]<hold[i]) do
        begin
          delete(res,length(res),1);
          dec(k);
        end;
     res:=res+hold[i];
   end;
 
  while length(res)>leres do
    begin
      delete(res,length(res),1);
    end;
 
 
end;
procedure xuat;
begin
  assign(f,fo);rewrite(f);
  writeln(f,res);
  close(f);
end;
begin
  nhap;
  xuly;
  xuat;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*