SPSEQ – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/SPSEQ/

Thuật toán:

 • Gọi f1[i] là độ dài dãy con không giảm dài nhất kết thúc là a[i] của dãy a[1..i]
 • Gọi f2[i] là độ dài dãy con không tăng dài nhất bắt đầu là a[i] của dãy a[i..n]
 • Kết quả bài toán là:
  <span class="nu0">2</span>*min<span class="br0">(</span>f1<span class="br0">[</span>i<span class="br0">]</span>,f2<span class="br0">[</span>i<span class="br0">]</span><span class="br0">)</span> -<span class="nu0">1   với i=1..n;</span>

Code:

uses  math;
const  fi='';
    fo='';
    maxn=trunc(1e5)+3;
    oo=trunc(1e9)+7;
var   a:array[0..maxn] of longint;
    b1,b2:array[0..maxn] of longint;
    f1,f2:array[0..maxn] of longint;
    i,j,n,m,res:longint;
procedure enter;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    readln(n);
    for i:=1 to n do read(a[i]);
    close(input);
end;
function tim1(r,x:longint):longint;
var   d,c,g:longint;
begin
    d:=0;c:=r;
    g:=(d+C) div 2;
    while (g<>d) and (g<>c) do
        begin
            if b1[g]>=x then c:=g else d:=g;
            g:=(d+c) div 2;
        end;
    for g:=c downto d do
        begin
            if b1[g]<x then exit(g);
        end;
    exit(0);
end;
function tim2(r,x:longint):longint;
var   d,c,g:longint;
begin
    d:=0;c:=r;
    g:=(d+c) div 2;
    while (g<>d) and (g<>c) do
        begin
            if b2[g]>=x then c:=g else d:=g;
            g:=(d+c) div 2;
        end;
    for g:=c downto d do
        if b2[g]<x then exit(g);
    exit(0);
end;
procedure process;
var   tam1,tam2:longint;
    res1,res2:longint;
begin
    res1:=1;
    b1[0]:=-oo;
    b1[1]:=a[1];
    f1[1]:=1;
    for i:=2 to n do
        begin
 
            tam1:=tim1(res1,a[i]);
            if tam1+1>res1 then
                begin
                    inc(res1);
                    b1[res1]:=a[i];
                end else
            if b1[tam1+1]>a[i] then b1[tam1+1]:=a[i];
            f1[i]:=tam1+1;
        end;
    res2:=1;
    b2[0]:=-oo;
    f2[n]:=1;
    b2[1]:=a[n];
    for i:=n-1 downto 1 do
        begin
            tam2:=tim2(res2,a[i]);
            if tam2+1>res2 then
                begin
                    inc(res2);
                    b2[res2]:=a[i];
                end else
                if b2[tam2+1]>a[i] then b2[tam2+1]:=a[i];
            f2[i]:=tam2+1;
        end;
    res:=0;
    for i:=1 to n do
        res:=max( res, 2*min(f1[i],f2[i]) -1 );
end;
procedure print;
begin
    assign(output,fo);rewrite(Output);
    writeln(res);
    close(output);
end;
begin
    enter;
    process;
    print;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*