NKFLOW – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/NKFLOW/

Thuật toán:

 • Bài này đơn thuần sử dụng thuật toán luồng. Bạn có thể tham khảo về thuật toán luồn tại:

Code:

{$MODE OBJFPC}
program MaximumFlow;
const
 InputFile = '';
 OutputFile = '';
 maxN = Round(1E5);
 maxM = Round(1E5);
 maxC = Round(1E9);
type
 TEdge = record
  x, y: Integer;
  c, f: Integer;
  link, link2: Integer;
 end;
var
 fi, fo: TextFile;
 e: array[-maxM..maxM] of TEdge;
 head, head2: array[1..maxN] of Integer;
 level: array[1..maxN] of Integer;
 q: array[1..maxN] of Integer;
 front, rear: Integer;
 n, m, s, t: Integer;
 FlowValue: Int64;
 
procedure Enter;
var
 i: Integer;
 u, v, capacity: Integer;
begin
 ReadLn(fi, n, m, s, t);
 for i := 1 to m do
  begin
   ReadLn(fi, u, v, capacity);
   with e[i] do
    begin
     x := u; y := v; c := capacity;
    end;
   with e[-i] do
    begin
     x := v; y := u; c := 0;
    end;
  end;
end;
 
procedure BuildIncidentLists;
var
 i: Integer;
begin
 FillDWord(head[1], n, 0);
 FillDWord(head[2], n, 0);
 for i := -m to m do
  if i <> 0 then
   with e[i] do
    begin
     link := head[x]; head[x] := i;
     link2 := head2[y]; head2[y] := i;
    end;
end;
 
procedure InitZeroFlow;
var
 i: Integer;
begin
 for i := -m to m do e[i].f := 0;
 FlowValue := 0;
end;
 
function Min(x, y: Integer): Integer; inline;
begin
 if x < y then Result := x else Result := y;
end;
 
function cf(const e: TEdge): Integer; inline; //tinh du
begin
 with e do
  Result := c - f;
end;
 
procedure IncFlow(i: Integer; Delta: Integer); inline; //tang canh i len denta
begin
 Inc(e[i].f, Delta);
 Dec(e[-i].f, Delta);
end;
 
procedure BuildLevelGraph; //tinh t ve s
var
 u, v, i: Integer;
begin
 FillDWord(level[1], n, 0);
 level[t] := 1;
 q[1] := t;
 front := 1; rear := 1;
 repeat
  u := q[front]; Inc(front);
  i := head2[u];
  while i <> 0 do
   begin
    v := e[i].x; //ke
    if (cf(e[i]) > 0) and (level[v] = 0) then
     begin
      level[v] := level[u] + 1;
      if v = s then Exit;
      Inc(rear);
      q[rear] := v;
     end;
    i := e[i].link2;
   end;
 until front > rear;
end;
 
function Visit(u: Integer; Delta: Integer): Integer;   // tu s den t
var
 i, v: Integer;
 p, q: Integer;
begin
 if u = t then Exit(Delta);
 if level[u] = 0 then Exit(0);
 q := 0;
 i := head[u];
 while i <> 0 do
  begin
   if (cf(e[i]) > 0) and (level[e[i].y] = level[u] - 1) then
    begin
     v := e[i].y;
     p := Visit(v, Min(Delta, cf(e[i])));
     IncFlow(i, p);
     Inc(q, p);
     Dec(Delta, p);
     if Delta = 0 then Exit(q);
    end;
   i := e[i].link;
  end;
 Result := q;
end;
 
function AugmentFlow: Integer;
begin
 Result := Visit(s, maxC);
end;
 
procedure PrintResult;
var
 i: Integer;
begin
 WriteLn(fo, FlowValue);
end;
 
begin
 AssignFile(fi, InputFile); Reset(fi);
 AssignFile(fo, OutputFile); Rewrite(fo);
 try
  Enter;
  BuildIncidentLists;
  InitZeroFlow;
  repeat
   BuildLevelGraph;
   if level[s] = 0 then Break;
   Inc(FlowValue, AugmentFlow);
  until False;
  PrintResult;
 finally
  CloseFile(fi); CloseFile(fo);
 end;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*